Parteneri
 
 

Organizarea sistemului de asigurare a calității

    În USAMVBT principala structură cu atribuțiuni directe în domeniul calității este Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC-U), înființată în baza deciziei Senatului. Comisia este constituită în conformitate cu prevederile legale, funcționează în baza unui regulament propriu, iar structura actuală a acesteia este în conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calității educației. CEAC-U este subordonată Rectorului, acesta fiind direct responsabil de calitatea educației furnizate de către USAMVBT. Conducerea operativă a CEAC-U este asigurată de un coordonator numit de Rector. CEAC–U are în subordine Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la nivel de facultăți (CEAC–F). CEAC-F sunt conduse de câte un responsabil cu asigurarea calității (RAC-F) și au în componența lor responsabili cu asigurarea calității din departamentele didactice (RAC-D), responsabili cu asigurarea calității pe program(e) de studii (RAC-PS). reprezentantul studenților și al angajatorilor. Aceste comisii (CEAC-F) au responsabilități în domeniul calității corespunzătoare programelor de studii pe care le gestionează.
    CEAC implementează la nivelul subdiviziunilor organizatorice regulamentele și procedurile specifice managementului calității, aprobate de Senatul USAMVBT. Aceasta gestionează procesul de evaluare a cadrelor didactic și aplică reglementările privind colectarea datelor și interpretarea statistică a acestora (chestionare, formulare statistice, fișe de observație, scale de evaluare s.a.).
    CEAC-U dezvoltă activități de stabilire de repere calitative și cantitative (benchmarking) prin comparație cu alte universități din țară și străinătate pentru evaluarea și monitorizarea calității. Modelul sistemului de management al calității la USAMVB este modelul european al calității propus de principalele organisme care reprezintă Aria Europeană a Învățământului Superior (ENQA, EUA, EURASHE etc.), orientat spre atingerea excelenței în întregul proces educațional.
În cadrul USAMVBT s-a constituit, Departamentul pentru Managementul Calității (DMC) este organizat și funcționează în concordantă cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, carta universitară, standardele ISO 9001:2008 și SR ISO CEI 17025:2005, și regulamentele interne ale universității. DMC funcționează în baza unui regulament propriu colaborând cu CEAC-U în vederea implementării, planificării, organizării și ținerii sub control a sistemului de management al calității, la nivelul fiecărei subdiviziuni organizatorice a USAMVBT. Departamentul pentru Managementul Calității este o structură specializată în coordonarea și aplicarea prevederilor Manualului Calității, a procedurilor, criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță pentru evaluarea calității, corespunzător strategiei pentru calitate adoptate de Senat si sistemului de management al calității, implementat și certificat în conformitate cu SR ISO 9001:2008.

CODUL CALITĂȚII UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI ”REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA

DECLARAȚIA PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII ȘI ANGAJAMENTUL RECTORULUI UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI ”REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA

PLAN OPERATIONAL PRIVIND ASIGURAREA CALITATII IN USAMVBT- 2015


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara