Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Agricultura

Conform planului de învãțãmânt, pentru specializarea Agriculturã sunt prevãzute 270 ore de practicã pe ciclu de licențã, repartizate astfel:

 • Anul I – semestrul II: 60 ore*
 • Anul II – semestrul I: 60 ore, semestrul II: 60 ore
 • Anul III – semestrul I: 60 ore, semestrul II: 60 ore
 • Anul IV – semestrul II: 120 ore.

*30 ore echivaleazã cu o sãptãmânã de practicã

Tematica disciplinei de Practicã a specializãrii Agricultura este permanent revizuitã ºi îmbunãtãþitã, astfel încât sã rãspundã întru totul cerinþelor planului de învãþãmânt al specializãrii ºi nevoilor studenþilor de a-ºi însuºi cunoºtinþele și practica specificã domeniului. Activitãþile converg spre dobândirea experienþei necesare specialistului agronom. Astfel, orele de practicã sunt corelate cu disciplinele în domeniu ºi de specialitate prevãzute în planul de învãþãmânt la fiecare an de studiu, fiind coordonate ºi îndrumate de cãtre cadrele didactice responsabile cu buna desfãºurare a activitãþilor practice. p1

Studenþii din anul I realizeazã practica de Ferma, Topografie si desen tehnic, Botanica si Masini agricole, în care participã la identificarea (în teren), determinarea (în laboratoare) a problemelor cu care se intalneste viitorul specialist agronom.. Tot în aceastã practicã, îºi formeazã deprinderi in formarea de competente transversale si competente profesionale. In timpul perioadei de practica ce se efectueaza in cele doua semestre, studentii parcurg urmatoarele etape:

 • cunoaºterea unei ferme sub aspectul organizãrii, a compartimentelor ºi modului defuncþionare;
 • cunoaºterea sectoarelor de activitate (vegetal, de creºtere a animalelor) ºi a moduluide organizare a lucrãrilor în vederea formãrii unei imagini generale asupra funcþionãrii unei unitãþi agricole pentru a vedea importanþa ºi rolul fiecãrei discipline ce o va aborda pe parcursul studiilor ºi a acorda o maximã importanþã în pregãtireaprofesionalã.
 • cunoaºterea bazei energetice pentru agriculturã, a principalelor tipuri de tractoare utilizate ºi conducerea tractorului;
 • formarea diferitelor agregate în raport cu plantele de culturã ºi categoria de lucrãri;
 • aprofundarea cunoºtinþelor practice privitoare la mãsurarea terenurilor în condiþii de teren;
 • însuºirea unor tehnici de lucru pentru ridicãri planimetrice ºi nivelitice ;
 • dobândirea unor abilitãþi de manevrare ºi utilizare a aparaturii specifice;
 • cunoaºterea morfologicã a organismului vegetal: particularitãþi ale plantelor de culturã;
 • cunoaºterea ºi descrierea principalelor genuri ºi specii;
 • cunoaºterea ºi descrierea plantelor cu importanþã mare pentru agriculturã (plante cultivate ºi specii spontane - buruieni);
 • cunoaºterea modului de recoltare a materialului biologic, pregãtire pentru herborizare ºi pãstrare.
p1 p1
p1 p1

În anul II de studiu, studenþii efectueazã practica de Agrochimie, Agrotehnica, Pedologie si Protectia Plantelor. Obiectivele acestei practici sunt urmatoarele:

 • cunoaºterea proceselor pedogenetice ;
 • rãspândirea ºi evoluþia solurilor;
 • cunoasterea proprietãþilor acestora în scopul utilizãrii raþionale a fondului funciar ºi ridicãrii potenþialului de fertilitate;
 • aprecierea calitãþii lucrãrilor solului;
 • descrierea, recunoaºterea ºi cartarea buruienilor din culturile agricole;
 • cunoaºterea metodelor agrotehnice ºi chimice de combatere a buruienilor;
 • prezentarea agenþilor fitopatogeni, a dãunãtorilor ºi a buruienilor din cultura plantelor de câmp;
 • prezentarea controlului fitosanitar al culturilor, prognoza ºi avertizarea tratamentelor chimice împotriva bolilor, dãunãtorilor ºi buruienilor, metodele fizice ºi chimice, precum ºi normele de protecþia muncii;
 • metode de determinare a Pragului Economic de Dãunare (PED).
 • Cartarea agrochimicã.a unei suprafeþe date.
 • orientarea în teren cu planul la scarã 1:10000 ºi 1:5000 pentru sere;
 • dispunerea în teren a marcajelor pentru microparcele experimentale;
 • ridicarea probelor de sol cu sonda agrochimicã;
 • materializarea pe teren a parcelelor agrochimice de fertilizare.
 • Fertilizarea cu îngrãºãminte chimice ºi organice a solelor
 • fertilizarea de bazã organicã ºi chimicã (NP, NPK, PK)
 • fertilizarea suplimentarã (fazialã) cu azot (azotat de amoniu, uree) sau îngrãºãminte lichide.
 • gunoiul de grajd:modalitãþi de obþinere la bovine (cu aºternut) - platforma de fermentare; nãmolul porcin; gunoiul fermentat anaerob sub picioarele ovinelor
 • efectuarea de lucrari in câmpurile experimentale ale disciplinelor aflate in de la SDE
 • lucrãri de ridicare a probelor de sol ºi plantã;
 • aplicarea îngrãºãmintelor; observaþii în parcele,
 • variante asupra creºterii ºi dezvoltãrii plantelor;
 • recoltarea experienþelor.

In anul III, prin intermediul stagiului de practicã la disciplinele de Fitotehnie si Cultura pajistilor, se urmareºte atingerea unor obiective cum ar fi:

 • efectuarea semãnatului la culturile de cereale ºi plante tehnice
 • fertilizarea cerealelor de toamnã
 • erbicidarea cerealelor de toamnã
 • recoltarea cerealelor ºi a plantelor tehnice
 • prezentarea ºi cunoaºterea speciilor legumicole de interes pentru culturã în condiþiile din þara noastrã;
 • cunoaºterea sistemelor de culturã a plantelor legumicole în condiþii de câmp deschis ºi spaþii protejate;
 • înfiinþarea culturilor prin semãnat ºi plantat; producerea rãsadurilor la plantele legumicole;
 • tehnologii de culturã a plantelor legumicole în raport cu specia ºi sistemul de culturã (câmp deschis, spaþii protejate)
 • cunoaºterea principalelor specii din pajiºti si evaluarea producþiei plantelor furajere

Stagiul de practicã in anul III se mai poate desfãºura si în cadrul firmelor (societãþilor comerciale) sau partenere, cu care Facultatea de Agricultura încheie convenþii de practicã, cat ºi în alte unitãþi sau institutii economice de stat din sfera agriculturii, pentru care studenþii facultãþii pot opta pentru desfãºurarea stagiului de practicã.

Îndrumãtorii de practicã sunt responsabili cu instruirea ºi supravegherea studenþilor, pentru o bunã desfãºurare a activitãþilor în cadrul Facultatii cat si a societãþilor comerciale în care au fost repartizaþi aceºtia, conform convenþiilor de practicã incheiate cu acestea.

Stagiul de practicã se finalizeazã cu un colocviu de evaluare, constând în verificarea documentelor întocmite pe parcursul stagiului (adeverinþã de practicã, caietul de practicã) ºi prezentarea referatelor individuale elaborate pe baza culegerii ºi prelucrãrii datelor din teren.

Îndrumarea studenþilor spre societãþile comerciale si alte unitati sau institutii în care se va desfãºura stadiul de practicã se face în mare parte de cãtre Facultatea de Agricultura.

În practica anului IV, sub îndrumarea cadrelor coordonatoare, studenții realizeazã practica de specialitate si practica pentru Elaborare a proiectului de diplomã conform ghidului de redactare. Aceastã activitate se bazeazã pe studiile, cercetãrile, experienþele ºi rezultatele obþinute încã din anii anteriori, când s-au înscris la cercurile ºtiinþifice aledisciplinelor.

p1

Actualizat de: AdminAGRO la data 2017-03-21
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara