Ultimele Noutati
Programul national TABERE STUDENTESTI 2016
 
Mai
09
Postat de: Admin Management
Sectiune: FMA
pe perioada vacantei de vara
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Invatamant la Distanta

În anul academic 2015/2016, Facultatea de Management Agricol oferã studenþilor sãi urmãtoarele specializãri::

Cifra de ºcolarizare la Ciclul Licenþã - anul universitar 2015/2016:

- Forma de Învãþãmânt la Distanþã - ID:

Specializarea

ID

Taxã

Inginerie economicã în agriculturã

75

Inginerie ºi management în alimentaþie publicã ºi agroturism

150

Inginerie ºi management în industria turismului

-

TOTAL

225

Durata studiilor, pentru toate specializãrile menþionate, este aliniatã Hotãrârii de la Bologna ºi este de 4 ani.

Informaþii suplimentare despre organizarea ciclului de licenþã se pot obþine accesând meniul „Forme de învãþãmânt” de pe site-ul Universitãþii.

Informaþii despre examenul de admitere gãsiþi aici.


PROGRAMUL DE STUDII: ,,INGINERIE ECONOMICà ÎN AGRICULTURÔ

COMPETENÞE PROFESIONALE:

1. Efectuarea de calcule, demonstraþii ºi aplicaþii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei ºi managementului pe baza cunoºtinþelor din ºtiinþele fundamentale ºi inginereºti

2. Elaborarea ºi interpretarea documentaþiei tehnico-economice ºi manageriale

3. Elaborarea de politici ºi strategii funcþionale privind dezvoltarea ºi finanþarea activitãþilor economice din spaþiul rural ºi gestionarea proceselor economice ºi financiare

4. Planificarea, proiectarea, programarea prin utilizarea ºi personalizarea aplicaþiilor software dedicate ºi conducerea unor procese ºi sisteme de producþie de complexitate medie ºi evaluarea tehnico-economicã a acestora

5. Conducerea unitãþilor de producþie, gestiunea resurselor cu accent pe IMM_uri ºi a celor de aprovizionare ºi desfacere din domeniul agricol ºi agroalimentar

6. Consiliere, consultanþã profesionalã ºi de integrare pe filiera agroalimentarã

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Calculating, demonstrating and applying in solving tasks specific to engineering and management based on fundamental and engineering sciences
2. Designing and interpreting technical, economic and management documents
3. Designing functional policies and strategies for the development and financing of economic activities in the rural area and managing economic and financial processes
4. Planning, designing and programming through the use and personalising of software applications for the operation of certain medium-complexity processes and systems of production and their technical and economic assessment
5. Operating production units, managing resources with emphasis on SMEs and supply and retail business in agriculture and food trade
6. Counselling, consultancy and integration in the agro-food chain

Plan de învãþãmânt - ID - Inginerie Economicã în Agriculturã (IEA)


PROGRAMUL DE STUDII: ,,INGINERIE ªI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ªI AGROTURISM”

COMPETENÞE PROFESIONALE:

1. Efectuarea de calcule, demonstraþii si aplicaþii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului pe baza cunoºtinþelor din ºtiinþele fundamentale ºi inginereºti

2. Elaborarea ºi interpretarea documentaþiei tehnice, economice si manageriale

3. Planificarea fluxurilor, proceselor ºi sistemelor tehnice, economice, financiare si socio-culturale în unitaþile de alimentaþie publicã ºi agroturism; controlul ºi evaluarea acestor activitãþi

4. Gestionarea sistemelor de informaþii: aplicaþii software – operare si customizare, bazate pe indicatori specifici domeniului

5. Managementul unitãþilor de producþie/prestãri servicii în alimentaþie publicã ºi agroturism ºi a strategiilor ºi politicilor de marketing din domeniu

6. Conceperea unor noi produse ºi servicii; controlul calitãþii ºi auditul producþiei/serviciului nou prestat

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Calculating, demonstrating and applying in solving tasks sepcific to engineering and management based on fundamental and engineering sciences
2. Designing and interpreting technical, economic and managerial documents
3. Planning technical, economic, financial and socio-cultural flows, processes and systems in food services and agritourism; control and assessment of these activities
4. Managing information systems: software applications – operating and customising based on indices specific to the field
5. Managing production/service units in food services and agritourism and marketing strategies and policies in the field
6. Designing new products and services; quality control and audit of the new product/service

Plan de învãþãmânt - ID - Inginerie ºi Management în Alimentaþie Publicã ºi Agroturism (IMAPA)


Actualizat de: Admin Management la data 2017-02-21
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara