Ultimele Noutati
Programul national TABERE STUDENTESTI 2016
 
Mai
09
Postat de: Admin Management
Sectiune: FMA
pe perioada vacantei de vara
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Licenta

În anul academic 2015/2016, Facultatea de Management agricol oferã studenþilor sãi, în ciclul de licenþã, urmãtoarele specializãri:

Cifra de ºcolarizare la Ciclul Licenþã - anul universitar 2015/2016:

 - forma de învãþãmânt ZI:

Specializarea

TOTAL ZI

Zi

Buget

Taxã

Inginerie economicã în agriculturã

60

29

31

Inginerie ºi management în alimentaþie publicã ºi agroturism

60

29

31

Inginerie ºi management în industria turismului

50

29

21

TOTAL

170

87

83

Durata studiilor, pentru toate specializãrile menþionate, este aliniatã Hotãrârii de la Bologna ºi este de 4 ani.

Informaþii suplimentare despre organizarea ciclului de licenþã se pot obþine accesând meniul „Forme de învãþãmânt” de pe site-ul Universitãþii.
Informaþii despre examenul de admitere gãsiþi aici.

Direcþii de pregãtire a absolvenþilor

Tipurile de competenþe (cognitive ºi funcþionale) pe care le dobândesc studenþii la disciplinele cuprinse în programul de studii al Facultãþii de Management Agricol sunt:

 • însuºirea principiilor, mecanismelor ºi particularitãþilor: Micro ºi macro economie, Tehnologia culturilor de câmp, Informaticã ºi utilizarea calculatorului, Comunicare managerialã, Protecþia consumatorului, Bazele turismului, Turism cultural, Management financiar;

 • însuºirea noþiunilor ºi conceptelor specifice domeniilor complementare: Drept, Administraþie ruralã, Legislaþie agrarã, Sociologie, Drept ºi administraþie în agroturism, Proiecte comunitare;

 • formarea deprinderilor de comunicare în context profesional: Comunicarea organizaþionalã, Alimentaþie publicã, Gastronomie ºi oenologie, Economia vânatului;

 • utilizarea strategiilor: Managementul exploataþiilor agricole, Marketing agrar, Dezvoltare ruralã, Politici agroalimentare, Negociere în agroturism, Relaþii publice;

 • aplicarea cunoºtinþelor dobândite în cadrul organizaþiilor în care se efectueazã stagiul de practicã: proiecte economice, studii de caz, plan de afaceri, organizarea ºi planificarea activitãþii în întreprinderi simulate.

Carierã

Absolvenþii facultãþii noastre îºi pot desfãºura activitatea în urmãtoarele domenii:

 • exploataþii agricole - compartimentul economic ºi comercial;
 • centre agricole comunale,
 • Direcþiile Agricole Judeþene pentru Agriculturã ºi Dezvoltare ruralã,
 • Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale (M.A.P.D.R.);
 • Agenþia Naþionalã de Consultanþã Agricolã,
 • Oficiul Judeþean de Consultanþã Agricolã,
 • Agenþiile de Dezvoltare Regionalã (ADR);
 • organele de stat din domeniul dezvoltãrii ºi amenajãrii rurale (OCAOTA, OSPA etc.);
 • învãþãmânt ºi cercetare;
 • financiar-bancar, asigurãri, administraþia de stat;
 • infrastructura spaþiului rural;
 • experþi la nivel naþional ºi european (UE) pe probleme de agriculturã (comerþ, valorificare, asigurãri etc.), ca experþi în domeniul litigiilor generate de circulaþia juridicã a terenurilor;
 • exploataþii agroturistice;
 • reþele informatice pentru activitatea agroturisticã;
 • reþeaua turisticã clasicã.

PROGRAMUL DE STUDII: ,,INGINERIE ECONOMICà ÎN AGRICULTURÔ

COMPETENÞE PROFESIONALE:

1. Efectuarea de calcule, demonstraþii ºi aplicaþii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei ºi managementului pe baza cunoºtinþelor din ºtiinþele fundamentale ºi inginereºti

2. Elaborarea ºi interpretarea documentaþiei tehnico-economice ºi manageriale

3. Elaborarea de politici ºi strategii funcþionale privind dezvoltarea ºi finanþarea activitãþilor economice din spaþiul rural ºi gestionarea proceselor economice ºi financiare

4. Planificarea, proiectarea, programarea prin utilizarea ºi personalizarea aplicaþiilor software dedicate ºi conducerea unor procese ºi sisteme de producþie de complexitate medie ºi evaluarea tehnico-economicã a acestora

5. Conducerea unitãþilor de producþie, gestiunea resurselor cu accent pe IMM_uri ºi a celor de aprovizionare ºi desfacere din domeniul agricol ºi agroalimentar

6. Consiliere, consultanþã profesionalã ºi de integrare pe filiera agroalimentarã

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Calculating, demonstrating and applying in solving tasks specific to engineering and management based on fundamental and engineering sciences
2. Designing and interpreting technical, economic and management documents
3. Designing functional policies and strategies for the development and financing of economic activities in the rural area and managing economic and financial processes
4. Planning, designing and programming through the use and personalising of software applications for the operation of certain medium-complexity processes and systems of production and their technical and economic assessment
5. Operating production units, managing resources with emphasis on SMEs and supply and retail business in agriculture and food trade
6. Counselling, consultancy and integration in the agro-food chain

Plan de învãþãmânt - Inginerie economicã în agriculturã - IEA


PROGRAMUL DE STUDII: ,,INGINERIE ªI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ªI AGROTURISM”

COMPETENÞE PROFESIONALE:

1. Efectuarea de calcule, demonstraþii si aplicaþii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului pe baza cunoºtinþelor din ºtiinþele fundamentale ºi inginereºti

2. Elaborarea ºi interpretarea documentaþiei tehnice, economice si manageriale

3. Planificarea fluxurilor, proceselor ºi sistemelor tehnice, economice, financiare si socio-culturale în unitaþile de alimentaþie publicã ºi agroturism; controlul ºi evaluarea acestor activitãþi

4. Gestionarea sistemelor de informaþii: aplicaþii software – operare si customizare, bazate pe indicatori specifici domeniului

5. Managementul unitãþilor de producþie/prestãri servicii în alimentaþie publicã ºi agroturism ºi a strategiilor ºi politicilor de marketing din domeniu

6. Conceperea unor noi produse ºi servicii; controlul calitãþii ºi auditul producþiei/serviciului nou prestat

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Calculating, demonstrating and applying in solving tasks sepcific to engineering and management based on fundamental and engineering sciences
2. Designing and interpreting technical, economic and managerial documents
3. Planning technical, economic, financial and socio-cultural flows, processes and systems in food services and agritourism; control and assessment of these activities
4. Managing information systems: software applications – operating and customising based on indices specific to the field
5. Managing production/service units in food services and agritourism and marketing strategies and policies in the field
6. Designing new products and services; quality control and audit of the new product/service

Plan de învãþãmânt - Inginerie ºi management în alimentaþie publicã ºi agroturism - IMAPA


PROGRAMUL DE STUDII: ,,INGINERIE ªI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI”

COMPETENÞE PROFESIONALE:

1. Efectuarea de calcule, demonstraþii ºi aplicaþii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei ºi managementului pe baza cunoºtinþelor din ºtiinþele fundamentale ºi inginereºti

2. Elaborarea ºi interpretarea documentaþiei tehnice, economice ºi manageriale

3. Diagnoza problemelor tehnice, economice, financiare ºi sociale, elaborarea ºi interpretarea studiilor de specialitate, a cercetãrilor complexe ºi analizelor multidisciplinare în vederea elaborãrii strategiilor operaþionale ºi de dezvoltare în turism

4. Gestionarea sistemelor ºi proceselor din unitãþile de turism în vederea asigurãrii calitãþii ºi creºterii rentabilitãþii produsului turistic, prin aplicarea principiilor, conceptelor ºi cunoºtinþelor specifice ºi cu utilizarea de instrumente, metode ºi modele adecvate

5. Optimizarea activitãþilor privind crearea ºi comercializarea produselor turistice ºi aplicarea principiilor marketingului turistic

6. Asigurarea de asistenþã tehnicã în domeniul industriei cãlãtoriilor ºi turismului ºi abilitatea de implementare a programelor de mediu în turism

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Calculating, demonstrating and applying in solving tasks specific to engineering and management based on fundamental and engineering sciences
2. Designing and interpreting technical, economic and management documents
3. Diagnosing technical, economic, financial and social issues, designing and interpreting specialty studies, complex researches and multi-disciplinary analyses with a view to design operational and development strategies in tourism
4. Managing systems and processes in tourism units to ensure quality and profitability of tourism products through specific principles, concepts and knowledge and using proper instruments, methods and models
5. Optimising activities specific to the design and trade of tourism products an application of tourism marketing principles
6. Ensuring technical assistance in the travel and tourism industry and implementing environmental programmes in tourism

Plan de învãþãmânt - Inginerie ºi management în industria turismului - IMIT


Actualizat de: Admin Management la data 2017-02-21
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara