Ultimele Noutati
Academia Balul Vienez Timisoara
 
Sep
15
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
Academia Balul Vienez Timisoara
Anunturi
EXAMENUL PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II
Sesiunea August 2018
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
VESTART - Arta antreprenoriatului
Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Noiembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
Anunt selectie parteneri proiect POSDRU - DMI 2.3

Nr. 4822/19.07.2013

ANUNÞ SELECÞIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009 ºi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenþã, precum si ale Ordinului 2548/2009,

Universitatea de ªtiințe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara, cu sediul în Str. Calea Aradului, Nr. 119, Timișoara, Județ Timiș, Cod poºtal 300645, anunþã organizarea unei proceduri de selecþie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitãþi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenþie (DMI) 2.3.

Cerinþele generale pe care trebuie sã le îndeplineascã partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanþare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiþii Generale ºi Condiþii Specifice (DMI) 2.3.

Obiectivul general al proiectului - dezvoltarea capitalului uman prin creºterea nivelului de competenþe profesionale ale personalului angajat din sectorul silvic, în scopul creºterii calitãþii ºi eficientizãrii serviciilor oferite la nivel naþional ºi implicit creºterea competitivitãþii economice.

Activitãþile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitãþi eligibile menþionate în Ghidul Solicitantului – Condiþii specifice, cât ºi activitãþile transversale, adicã managementul proiectului, achiziþiile publice ºi mãsurile specifice pentru informare ºi publicitate pentru proiect.

Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele:

A1. Activitãþi de management

A2. Informare ºi publicitate

A3. Înregistrarea grupului þintã

A4. Organizare programe de formare pentru grupul þintã

A5. Utilizarea instrumentelor inovatoare în vederea facilitãrii accesului la educaþie

A6. Dezvoltare conþinut educational in format multimedia

Partenerii vor participa la implementarea tuturor activitãþilor alãturi de solicitant.

Profilul partenerilor

Condiþii generale de eligibilitate:

Organizatie cu personalitate juridicã din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent)

Trebuie sã nu se afle în situaþiile de excludere prevãzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanþilor din Ghidul conditii generale;

Condiþii specifice

Activitate relevantã in domeniul proiectelor, doveditã de fiºa partenerului, semnatã ºi ºtampilatã de reprezentantul legal al instituþiei din care sa rezulte experienþa de minim 2 ani în implementarea de proiecte finanþate din fondurile europene, in calitate de solicitant sau partener – menþionarea numelui proiectului ºi numãrului contractului de finanþare.

Partenerii naþionali vor fi implicaþi in toate cele trei aspecte prezentate mai jos:

  • Implementarea proiectului
  • Furnizare de expertizã, resurse umane ºi materiale
  • Finanþarea proiectului

Organizatiile interesate sã participe la selecþie vor depune Fiºa Partenerului completatã ºi Scrisoarea de intenþie, cu menþiunea: “Pentru selecþia de parteneri POSDRU 2.3” la adresa de email nikyr@yahoo.com, in format PDF si semnate de reprezentantii legali, pânã la data de 25.07.2013, orele 16:00.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate ºi selectate de catre comisia de evaluare numitã în acest sens de catre managementul universitãþii. Partenerii selectaþi vor fi contactaþi direct, la datele de contact furnizate în fiºa partenerului. Lista finalã a partenerilor selectaþi va fi publicatã pe siteul Universitãþii de ªtiințe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara.

          Descarcãre documente:


Adaugat de: Admin General la data 2015-02-19
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara