Ultimele Noutati
Academia Balul Vienez Timisoara
 
Sep
15
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
Academia Balul Vienez Timisoara
Anunturi
EXAMENUL PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II
Sesiunea August 2018
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
VESTART - Arta antreprenoriatului
Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Noiembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
Anunt selectie parteneri proiect POSDRU - DMI 2.1

Nr. Inreg. 4909/24.07.2013


ANUNÞ SELECÞIE PARTENERI
entitãți private, pentru proiectele finanțate din fonduri structurale nerambursabile

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009 ºi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin OMFP 2548/2009, si OMEN 4180/2013,
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara anunþã organizarea unei proceduri de selecþie a partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenþie (DMI) 2.1

Condiþii generale de eligibilitate
Organizatie cu personalitate juridicã din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent). Organizatia trebuie sã NU se afle în situaþiile de excludere prevãzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanþilor din Ghidul conditii generale.

Conþinutul dosarului de participare
A. Documente de functionare a entitatii:
(1) Statutul organizaþiei/actul constitutiv prin care se face dovada cã are ca obiect de activitate desfãºurarea acelor activitãþi solicitate ºi cuprinse în anunþul de selecþie;
(2) Certificatul de înregistrare fiscalã.
(3) Declaraþie pe proprie rãspundere privind numãrul mediu de angajaþi în ultimii 2 ani.

B. Documente specifice:
(1) Declaraþie de eligibilitate, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului Condiții generale (semnatã ºi ºtampilatã de cãtre reprezentantul legal);
(2) Declaraþie pe propria rãspundere (semnatã ºi ºtampilatã de cãtre reprezentantul legal) prin care îºi asumã angajamentul de a asigura resursele financiare ºi umane necesare în implementarea proiectului, pe toatã durata de implementare a proiectului;
(3) Scrisoare de intenþie (semnatã ºi ºtampilatã de cãtre reprezentantul legal);
(4) Documente relevante, care sã ateste capacitatea entitãții private de a implementa activitãțile din proiect pentru care va fi selectatã;
(5) Fiºa Partenerului completatã cu informatiile necesare pentru inscrierea partenerului in sistemul informatic Actionweb (semnatã ºi ºtampilatã de cãtre reprezentantul legal);


Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl constituie activitãþile de organizare, implementare la un potenþial loc de muncã, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregãtire practicã studenþi prevãzute în curriculum-ul obligatoriu, pentru toate filierele ºi profilurile din sistemul naþional de educaþie.

Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele:
1. Activitati de management.
2. Informare ºi publicitate.
3. Informare ºi înregistrarea grupului þintã.
4. Consiliere ºi orientare profesionalã
5. Planificarea, organizarea ºi desfãºurarea stagiilor de practicã
6. Realizarea ºi dezvoltarea Portalului proiectului.
7. Dezvoltare conþinut educaþional în format multimedia
8. Evaluarea de impact a programului
9. Activitãþile inovatoare care faciliteazã tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã prin implementarea metodelor interactive de învãþare firma de exerciþiu-intreprindere simulatã

Partenerii vor fi implicaþi in urmatoarele aspecte prezentate mai jos:

  • Implementarea proiectului
  • Furnizare de expertizã, resurse umane ºi materiale

Principalele activitati in care va fi implicat partenerul de proiect:

  • Activitãþi de management
  • Informare ºi publicitate
  • Realizarea ºi dezvoltarea Portalului proiectului
  • Dezvoltare conþinut educaþional în format multimedia
  • Evaluarea de impact a programului

Organizatiile interesate sã participe la selecþie vor depune Fiºa Partenerului completatã ºi Scrisoarea de intenþie, cu menþiunea: “Pentru selecþia de parteneri POSDRU 2.1” la adresa de email nikyr@yahoo.com, in format PDF si semnate de reprezentantii legali, pânã la data de 26.07.2013, orele 14:00.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate ºi selectate de catre comisia de evaluare numitã în acest sens de catre managementul universitãþii. Partenerii selectaþi vor fi contactaþi direct, la datele de contact furnizate în fiºa partenerului. Lista finalã a partenerilor selectaþi va fi publicatã pe siteul Universitãþii de ªtiințe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara.

Descarcãre documente:


Adaugat de: Admin General la data 2015-02-19
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara