Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
BIOTEHNOLOGII

Baloghová M., Turianitsa I., Paulovicsová B., Pokorná - Juríková T.
Biological value of puny fruits related to their antiradical activity
Valoarea biologicã a fructelor pãdureþe în relaþie cu activitatea antiradical a acestora

1

Bencsik I., Pãcalã N., Stanculet Jana, Bencsik Alena
Genetic sex determination in heavy breed chicken embryos using an unconventional method
Determinarea sexului genetic al embrionilor din ouã de gãinã din rase grele prin metoda neconvenþionalã

7

Bencsik I., Pãcalã N., Stanculet Jana, Telea Ada, Bencsik Alena
Influence of K-casein alleles on milk production and quality in a Holstein-Frisian cow population
Influenþa variantelor alelice ale genei K-cazeinã asupra producþiei de lapte ºi a calitãþii acestuia într-o populaþie de vaci HF

13

Bencsik Alena, Bura M., Bencsik I., Single F.N.
Influence of the seasonal variation on the blastocyst yield of C57BL/6NCrl mouse strain
Influenþa sezonierã asupra recoltei de blastociºti la familia de ºoareci de laborator
C57BL/6NCrl

19

Bulla, J., Omelka, R., Jasek, S., Èurlej, J., Bencsik, J., Filistowicz, A.
Genetics and molecular biology and pig meat quality improvement

 

27

Carabã V., Vintilã I.,  Telea Ada, Ivan Alexandra
Effect of CZB culture media on in vitro development of cloned mouse embryos
Efectul mediului de culturã CZB asupra dezvlotãrii in vitro a embrionilor de ºoarece clonati

32

Cârstea V.B., Dobó Krisztina, Lichner Zsuzsanna, Stanca Claudia, Ilie Daniela, Gócza Elen
Examination of the germ cell chimera forming potential of mouse embryonic stem cells
Examinarea capacitãþi celulelor embrionare pluripotente pentru formarea organismelor himere germinale

36

Corcionivoschi N., Reid G.
Cj1411c gene of campylobacter jejuni 11168 encodes for a cytochrome P450 involved in bacterial capsule sugar metabolism
Gena Cj1411c, din genomul bacteriei campylobacter jejuni 11168, codifica un citocrom P450 implicat in metabolismul zaharurilor ce intra in componenta capsulei bacteriene

42

Coroi P., Jozsef F.
The ovarian response to the superovulatory treatment in cattle under foraging conditions from S.C.D.P. Jucu farm, Cluj county
Rãspunsul ovarului la tratamentul poliovulator la vaci în condiþiile de furajare de la ferma S.C.D.P. Jucu, judeþul Cluj

49

Coºier Viorica, Coroian, C., Dãrãban, S, Voia,S.
Increasing food chain security for scrapie by marker assisted selection in sheep populations
Creºterea securitãþii lanþului alimentar pentru scrapie prin selecþia asistatã de markeri moleculari în populaþiile de ovine

 

 

53

Coºier Viorica, Vlaic, A., Ioana Gaboreanu
HINFI polymorphism of K-casein and Pit1 genes in Romanian Simmental cattle
Polymorpismul HINFI din interiorul genelor K-cazeinei ºi Pit1 la rasa Bãlþatã româneascã

59

Costin Diana, Staicu Andreea Cristina, Dinu Diana, Huculeci R., Costache Marieta, Dinischiotu Anca
Biochemical and histological effects of deltamethrin exposure on the gills of Carassius auratus gibelio (Pisces Cyprinidae)
Efecte biochimice si histologice ale expunerii la deltametrin asupra branhiilor de Carassius Auratus Gibelio

65

Criste Adriana
The use of the specific anti-salmonella polyclonal antibodies isolated from hen eggs, in salmonellosis prophylaxis
Utilizarea anticorpilor policlonali specifici anti-salmonellaizolaþi din ouã de gãinã, în profilaxia salmonelozelor

73

Criste Adriana, Criste F., Negrea O., Dinea Mariana, Petrescu I.
The use of the anti-sallmonela specific polyclonal antibodies isolated from hen eggs for inibiting the growing of the Salmonella genus bacteria
Utilizarea anticorpilor specifici anti-salmonella izolaþi din ouã de gãinã în inhibarea cresterii bacteriilor din genul Salmonella

79

Dragomirescu Monica, Vintilǎ T., Vlad-Oros Beatrice, Preda Gabriela
The kinetics of the reactions catalyzed by an enzymatic preparation produced by a Bacillus Licheniformis strain
Cinetica reacþiilor catalizate de preparatul enzimatic produs de o tulpina autohtona de Bacillus Licheniformis

85

Dronca D., Pãcalã N., Bencsik I., Pãtruicã Silvia, Dumitrescu Gabi, Dragomirescu Monica, Boca Liliana
Estimation of the development standard of neural tube in embryos from Transylvanian naked neck and Plymouth Rock hen breeds, during early embryogenesis
Estimarea standardului de dezvoltare a tubului neural la embrionii de gãinã din rasele Gât golaº de Transilvania ºi Plymouth Rock,în embriogeneza timpurie

91

Georgescu S. E., Manea Maria Adina, Dinischiotu Anca, Tesio C. D., Costache Marieta
Diagnostication of hyperkalemic periodic paralysis in horses
Diagnosticarea paraliziei hiperkalemice periodice la cai

96

Ilie Daniela, Sãlãjeanu Aurelia, Magdin Anuþa, Stanca Claudia, Vintilã Cornelia, Vintilã I., Gócza Elen
Genetic polymorphism at the K-casein locus in a dairy herd of Romanian spotted and Brown of Maramures breeds
Polimorfismul genetic din locusul genei K-cazeinei într-un efectiv de bovine din rasele Bãlþatã româneascã ºi Brunã de Maramureº

101

Ionescu Ana Despina , Boca Elena , Begea Mihaela , Stroia Ion , Vatui Ioana , Vladescu Mariana , Giurgiu Nicolae , Vamanu Adrian , Mocanu Eugenia , Casariu Cristina , , Dumitru Ionela , Vamanu Emanuel , Barbulescu Diana
Microbiological studies recquired for a scientific management of the natural mineral water sources
Studii microbiologice necesare pentru un management stiintific al surselor de
ape minerale naturale

107

Ivan Alexandra, Telea Ada, Caraba V., Pacala N.
Experimental tries to establish the preimplantational mammalian embryos viability throughout staining
Încercãri de stabilire a viabilitãþii embrionilor preimplantaþionali de mamifere prin teste de colorare

111

Jávor A., Huszenicza Gczeglédi Lárnyasi Mariann, Oláh J., Szabó Szilvia, Kukovics S., Bõsze Zsuzsanna, Novotniné-Dankó Gabriella, Kus Za Szilvia
Molecular genetics methods, as tool of sheep breeding
Metodele geneticii moleculare ca instrumente pentru ameliorarea ovinelor

117

Kosiniak-Kamysz K., Bittmar A., Podstawski Z
Alkaline phosphatase activity as a marker of dog semen freezability
Activitatea fosfatazei alcaline ca marker pentru capacitatea de congelare a spermei de câine

131

Kosiniak-Kamysz K., Podstawski Z., Bittmar A.
The results of bitch artificial insemination after the use of tested frozen semen
Rezultatele însãmânþãrii artificiale la cãþea dupã folosirea spermei congelate testate

 

136

Miclea Ileana, Bunea Andrea, Zãhan M., Miclea V.
The isolation, analisis and testing of sea buckthorn carotenoids on murine macrophage cultures
Izolarea, analiza ºi testarea carotenoidelor din cãtinã pe culturi de macrofage murine

140

Pãcalã N., Corin N., , Dronca D., Carabã V., Telea Ada, Ivan Alexandra, Untaru Ramona, Korbuy B.
The influence of the puerperal affections on insemination index and uterine repose in cows
Influenþa afecþiunilor puerperale asupra indicelui de însãmânþare ºi a repausului uterin la vacã

146

Podstawski Z., Kosiniak-Kamysz K., Bittmar A
Relationship between some enzymes activity, sperm morphology and stallion semen quality
Relaþia dintre activitatea unor enzime, morfologia spermatozoizilor ºi calitatea materialului seminal la armãsari

152

Rãdulescu G., Mocanu E., Caraene G., Ciuhu I, Mãnãilã N., Sãvoiu G., Eremia C.M., Dumitru R.I.
Studies concernimg the obtainment of astaxanthin, an important natural pigment used in cosmetic, food and pharmaceutical industries
Cercetãri privind obþinerea astaxantinei, pigment natural de mare interes pentru industria cosmeticã, alimentarã ºi farmaceuticã

158

Rebedea Mariana , Ghiþã Elena , Vãtãºescu-Balcan R., Georgescu S.E , Manea Maria Adina, Costache Marieta
Genetic characterization of Romanian cattle breeds using biochemical markers
Caracterizarea geneticã a raselor de taurine din România pe baza markerilor biochimici

164

Sgurã Ioana, Pãcalã N., Corin N., Untaru Ramona, Bãlean F.
The use of hormonal methods on gilts reproductive cycles
Dirijarea funcþiei de reproducere la scrofiþe prin metode hormonale

172

Stana Letiþia
The effect of a new salicylic acid synthesis compounds administration on serum transaminasis
Efectul administrãrii unui derivat nou de sintezã al acidului salicilic asupra transaminazelor serice

177

Stana Letiþia, Trif Alexandra, Padure Mirabela, Grãvilã Corina, Muselin F., Ivancov Roxana
Comparative study on the influence of some salicylic acid derivatives and sulphanilamide administration on serum transaminasis
Studiul comparativ al influentei administrãrii unor derivaþi ai acidului salicilic ºi a sulfanilamidei asupra transaminazelor serice

183

Stana Loredana Gabriela, Stana Letiþia, Muselin F
Globular resistance modification on rats consecutively to Al2(SO4)3 addition for two generation
Modificarea rezistenþei globulare la ºobolani, consecutiv aportului de Al2(SO4)3, timp de douã generaþii

189

Stanca Claudia., Cârstea V. B., Ilie Daniela, Gocza Elen, Vintilã I
Models for mouse chimera production: aggregation of ES cells with cleavage stage embryos
Modele de producere a himerelor de ºoarece: agregarea celulelor ES cu embrioni în stadiul de clivaj

195

Telea Ada, Pãcalã N., Ivan Alexandra, Carabã V., Korbuly B.
Studies regarding the crioprotective proprieties of the vitrification media, with glycerol, sucrose and Ficoll 70 used in embryo cryopreservation
Studii privind proprietãþile crioprotectoare ale mediilor de vitrificare cu glicerol, sucrozã ºi Ficoll 70 utilizate în crioconservarea embrionilor

201

Untaru Ramona, Pandur Ioana, Ivan Alexandra, Telea Ada, Pãcalã, N.
Researches regarding the main reproduction indicators determinated in sows, stand gestation pen tipe
Cercetãri privind principalii indici de reproducere la scroafe, în funcþie de tipul boxei de gestaþie

207

Vãtãºescu-Balcan R.A., Georgescu S.E., Manea Maria Adina, Dinischiotu Anca, Tesio C.D., Costache Marieta
Identification of Beta-lactoglobulin and Kappa-casein genotypes in cattle
Identificarea genotipurilor Beta-lactoglobulinei ºi Kapa-caseinei la bovine

211

Vintilã Daniela, Vintilã T.
Conditioning microbial products containing nitrogen fixing bacteria with different solid excipients
Condiþionarea folosind diferiþi excipienþi solizi a unor produse microbiene conþinând bacterii fixatoare de azot

217

Vintilã Daniela, Vintilã T., Popescu I.
Stability in real time of some cryopreserved microbial strains with reference to genetically modified microorganisms
Stabilitatea în timp a unor tulpini de microorganisme crioconservate cu referire la microorganisme modificate genetic

223

Vintilã T., Vintilã Daniela, Bacsik Simona
Conditioning microbial products containing lactic bacteria with organic and inorganic supports for use in animal feeding
Condiþionarea unor produse microbiene de uz furajer cu bacterii lactice pe suporturi organice ºi anorganice

232

Vintilã T.
Study regarding efficiency of induced genetic transformation in Bacillus licheniformis with plasmid DNA
Studiu privind eficienþa transformãrii genetice induse la Bacillus licheniformis cu ADN plasmid

240

Vlad-Oros Beatrice , Dragomirescu Monica ,Preda Gabriela , Chiriac A.,
Preparation and characterization of microbial glucoamylase immobilized in methyltriethoxysilane/tetraethoxysilane sol-gel matrices
Obþinerea ºi caracterizarea glucoamilazelor microbiene imobilizate în matrici sol-gel

 

 

246


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara