Parteneri
 
 

Organizarea sistemului de asigurare a calitãþii

    În USAMVBT principala structurã cu atribuþiuni directe în domeniul calitãþii este Comisia pentru Evaluarea ºi Asigurarea Calitãþii (CEAC-U), înfiinþatã în baza deciziei Senatului. Comisia este constituitã în conformitate cu prevederile legale, funcþioneazã în baza unui regulament propriu, iar structura actualã a acesteia este în conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calitãþii educaþiei. CEAC-U este subordonatã Rectorului, acesta fiind direct responsabil de calitatea educaþiei furnizate de cãtre USAMVBT. Conducerea operativã a CEAC-U este asiguratã de un coordonator numit de Rector. CEAC–U are în subordine Comisiile de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii la nivel de facultãþi (CEAC–F). CEAC-F sunt conduse de câte un responsabil cu asigurarea calitãþii (RAC-F) ºi au în componenþa lor responsabili cu asigurarea calitãþii din departamentele didactice (RAC-D), responsabili cu asigurarea calitãþii pe program(e) de studii (RAC-PS). reprezentantul studenþilor ºi al angajatorilor. Aceste comisii (CEAC-F) au responsabilitãþi în domeniul calitãþii corespunzãtoare programelor de studii pe care le gestioneazã.
    CEAC implementeazã la nivelul subdiviziunilor organizatorice regulamentele ºi procedurile specifice managementului calitãþii, aprobate de Senatul USAMVBT. Aceasta gestioneazã procesul de evaluare a cadrelor didactic ºi aplicã reglementãrile privind colectarea datelor ºi interpretarea statisticã a acestora (chestionare, formulare statistice, fiºe de observaþie, scale de evaluare s.a.).
    CEAC-U dezvoltã activitãþi de stabilire de repere calitative ºi cantitative (benchmarking) prin comparaþie cu alte universitãþi din þarã ºi strãinãtate pentru evaluarea ºi monitorizarea calitãþii. Modelul sistemului de management al calitãþii la USAMVB este modelul european al calitãþii propus de principalele organisme care reprezintã Aria Europeanã a Învãþãmântului Superior (ENQA, EUA, EURASHE etc.), orientat spre atingerea excelenþei în întregul proces educaþional.
În cadrul USAMVBT s-a constituit, Departamentul pentru Managementul Calitãþii (DMC) este organizat ºi funcþioneazã în concordantã cu prevederile Legii Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, carta universitarã, standardele ISO 9001:2008 ºi SR ISO CEI 17025:2005, ºi regulamentele interne ale universitãþii. DMC funcþioneazã în baza unui regulament propriu colaborând cu CEAC-U în vederea implementãrii, planificãrii, organizãrii ºi þinerii sub control a sistemului de management al calitãþii, la nivelul fiecãrei subdiviziuni organizatorice a USAMVBT. Departamentul pentru Managementul Calitãþii este o structurã specializatã în coordonarea ºi aplicarea prevederilor Manualului Calitãþii, a procedurilor, criteriilor, standardelor ºi indicatorilor de performanþã pentru evaluarea calitãþii, corespunzãtor strategiei pentru calitate adoptate de Senat si sistemului de management al calitãþii, implementat ºi certificat în conformitate cu SR ISO 9001:2008.

CODUL CALITÃȚII UNIVERSITÃȚII DE ªTIINÞE AGRICOLE ªI MEDICINÃ VETERINARÃ A BANATULUI ”REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIªOARA

DECLARAÞIA PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITÃÞII ªI ANGAJAMENTUL RECTORULUI UNIVERSITÃȚII DE ªTIINÞE AGRICOLE ªI MEDICINÃ VETERINARÃ A BANATULUI ”REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIªOARA

PLAN OPERATIONAL PRIVIND ASIGURAREA CALITATII IN USAMVBT- 2015


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara