Ultimele Noutati
Targ de Craciun la Iulius Mall
 
Dec
14
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Targ de Craciun la Iulius Mall
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Organizarea si desfasurarea admiterii

ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

CALENDARUL ADMITERII 2017

ADMITEREA STUDENȚILOR STRÃINI

Centre regionale de înscriere și admitere USAMVB Timișoara


 


Organizarea și desfãșurarea admiterii - sesiunea 2017

Ciclul universitar de LICENȚÃ

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENÞÃ:

Departajarea candidaþilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generalã de admitere se calculeazã astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmeticã a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidaþii/persoanele împuternicite, vor depune urmãtoarele acte:

 • diplomã de bacalaureat sau diplomã echivalentã cu aceasta, în original;
 • foaie matricolã în original;
 • certificat de naºtere în copie conform cu originalul;
 • adeverinþã medicalã tip din care sã rezulte cã persoana care se înscrie la admitere este aptã pentru domeniul la care candideazã;
 • pentru candidaþii studenþi: adeverinþã din care sã rezulte calitatea de student, copie conform cu originalul a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta ºi a foii matricole, respectiv diplomã de licenþã sau absolvire a unei facultãþi sau a unui colegiu, în original sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca sã urmeze un al doilea program de studiu;
 • copie a cãrþii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanþa reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare ºi didactic auxiliar aflat în activitate (învãþãmânt preuniversitar ºi superior) o adeverinþã cu viza Inspectoratului ªcolar sau a unitãþii de învãþãmânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic ºi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timiºoara o adeverinþã eliberatã de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fiºã de înscriere (anexa 1);
 • dosar plic.

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ªCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

 


Ciclul universitar de MASTER

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaþilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generalã de admitere se calculeazã astfel:

 • 70% media examenului de diploma/licențã
 • 30% nota obținutã la proba oralã (interviu pe baza unei tematici aprobatã de Consiliul facultãții care organizeazã studiile universitare de masterat)

Înscrierea la concurs se face pe bazã de cerere (anexa 2) depusã de candidaþi/persoanele împuternicite, cu menþionarea, sub semnãtura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexeazã urmãtoarele acte:

 • diploma de bacalaureat ºi diploma de licenþã (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
 • foaia matricolã/suplimentul la diplomã de la liceul/facultatea absolvitã, în original;
 • certificatul de naºtere, în copie conform cu originalul;
 • copie de pe actul de identitate;
 • trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • chitanþa de platã a taxei de înscriere la concurs;
 • pentru copiii personalului didactic de predare ºi didactic auxiliar aflat în activitate (învãþãmânt preuniversitar ºi superior) o adeverinþã cu viza Inspectoratului ªcolar sau a unitãþii de învãþãmânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic ºi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și/sau copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timiºoara o adeverinþã eliberatã de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • certificat de competenþã lingvisticã pentru o limbã strãinã de largã circulaþie internaþionalã (numai pentru promoþiile anterioare celei din 2014).

 

REPARTIZAREA CIFREI DE SCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

 


Programe de studii universitare de licenþã - forma de învãțãmânt cu frecvențã,
pentru care se organizeazã admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENÞÃ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

AGRICULTURÃ

Agronomie

Agriculturã - A

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agriculturã și industria alimentarã - AP

Protecþia plantelor -A

Agriculturã- limba englezã - AP

Biologie

Biologie - A

Ingineria mediului

Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã - A

Inginerie geodezicã

Mãsurãtori terestre ºi cadastru -A

Inginerie mecanicã

Maºini ºi instalaþii pentru agriculturã ºi industrie alimentarã - A

HORTICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ

Horticulturã

Horticulturã - A

Peisagisticã -A

Biotehnologii

Inginerie geneticã -A

Silviculturã

Silviculturã -A

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie ºi management în agriculturã ºi dezvoltare ruralã

Inginerie economicã în agriculturã - A

Inginerie ºi management în alimentaþia publicã ºi agroturism -A

Inginerie ºi management

Inginerie ºi management în industria turismului - A

FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

Medicinã veterinarã

Medicinã veterinarã -A

Medicinã veterinarã – englezã -A

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare

Ingineria Produselor Alimentare - A

Controlul ºi expertiza produselor alimentare - A

Protecþia consumatorului ºi a mediului -AP

Extracte ºi aditivi naturali alimentari -A

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ªI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Zootehnie - A

Biotehnologii

Biotehnologii agricole - A

 

Programe de studii universitare de licenþã - forma de învãțãmânt cu frecvențã redusã și învãțãmânt la distanțã,
pentru care se organizeazã admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENÞÃ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

AGRICULTURÃ

Agronomie

Agriculturã  IFR- AP

Ingineria mediului

Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã IFR - A

HORTICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ

Horticulturã

Horticulturã IFR- AP

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie ºi management în agriculturã ºi dezvoltare ruralã

Inginerie ºi management în alimentaþia publicã ºi agroturism ID-A

 

Programele de studii universitare de master,
pentru care se organizeazã admitere 2017

Facultatea

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

AGRICULTURÃ

Agronomie

Agriculturã ecologicã

Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

Utilizarea durabilã a terenurilor agricole

Protecție și expertizare fitosanitarã

Biologie

Biologie aplicatã în agriculturã

Ingineria mediului

Gestiunea mediului ºi a resurselor naturale

Inginerie și management în agriculturã și dezvoltare ruralã

Managementul înregistrãrii sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltãrii rurale

HORTICULTURÃ
și
SILVICULTURÃ

Biotehnologii

Manipularea geneticã la plante

Ameliorare ºi producere de sãmânþã la plantele cultivate

Horticulturã

Securitatea  ºi calitatea produselor horticole primare

Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole

Monitorizarea contaminãrii produselor de origine vegetalã

Tehnici în proiectarea ºi amenajarea peisajului

Calitatea produselor ºi subproduselor viti-vinicole

Silviculturã

Diversitatea ecosistemelor forestiere

MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agriculturã și dezvoltare ruralã

Managementul dezvoltãrii rurale durabile

Agribusiness

Administrarea afacerilor agricole

Management în alimentaþie publicã ºi agroturism

TEHNONOLGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE
 

Ingineria produselor alimentare

Sisteme de procesare ecologicã multifuncþionalã integratã a principiilor bioactive naturale –SPE

Siguranþa ºi biosecuritatea produselor agroalimentare

Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole – TAP

Aliment -nutriþie umanã

Aliment – Nutriþie umanã/Food -  Human nutrition (engl.)

ZOOTENHIE ªI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Nutriþie ºi bazã furajerã

Proiectare ºi evaluare tehnico-economicã a producþiilor animaliere

Biotehnologii

Reproducere asistatã la animale

 

 

 

 

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-07-13
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara