Ultimele Noutati
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018
 
Feb
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018 - TPA - TIMISOARA
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Octombrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Taxe de scolarizare

TAXE DE ªCOLARIZARE
U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” din Timiºoara
pentru anul universitar 2017 – 2018

Nr.crt.

 

Români, cetãþeni UE, SEE, ai Confed. Elveþiene ºi cetãþeni strãini de origine etnicã românã

Cetãþeni strãini din þãri terþe

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 Euro

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 Euro

3

Înmatriculare la II-a facultate

150 RON

200 Euro

4

Reînmatriculare

150 RON

200 Euro

5

Transfer
-intern (între facultãþi, la aceeaºi formã de învãþãmânt)
-extern (între universitãþi)

 

150 RON
500 RON

-
-

6

Transfer de la zi la ID (în cadrul facultãþii ºi între facultãþi)

1500 RON

-

7

Taxã susþinere examen de finalizare a studiilor:

  • pentru domeniul medicinã veterinarã
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

100 RON

 

320 EURO
270 EURO

8

Taxã susþinere examen de finalizare a studiilor pentru externi ºi repetare examen finalizare pentru absolvenþii proprii

400 RON

 

9

Taxe de ºcolarizare:
La forma de învãþãmânt – zi
Facultatea de Agriculturã
Facultatea de Horticulturã și Silviculturã
Facultatea de Management Agricol
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Facultatea de Zootehnie ºi Biotehnologii


2500 RON/an

 

 

 

320 Euro/lunã pt. domeniul Med. Vet.
270 Euro/lunã pt. celelalte domenii

Facultatea de Agriculturã
-specializarea Agriculturã – limba englezã

2700 Euro/an

Facultatea de Medicinã Veterinarã
- domeniul Medicinã Veterinarã
- domeniul Medicinã Veterinarã (limba englezã)


5000 RON/an
3200 Euro/an


10

La forma de învãþãmânt la distanþã
Facultatea de Management Agricol


 2600 RON/an

 

2000 Euro/an

Facultatea de Medicinã Veterinarã- Studii postuniversitare de specializare

2600 RON/an

11

La forma de învãþãmânt cu frecvenþã redusã
Facultatea de Agriculturã
Facultatea de Horticulturã ºi Silviculturã
Facultatea de Management Agricol
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Facultatea de Zootehnie ºi Biotehnologii


2600 RON/an

 

2000 Euro/an

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

12

*Înscrierea la examenul de admitere

100 RON

270 Euro

13

Înmatriculare în anul I

150 RON

-

14

Înmatriculare la al  II-lea program

150 RON

-

15

Reînmatriculare

150 RON

-

16

Transfer
-intern (între facultãþi, la aceeaºi formã de învãþãmânt)
-extern (între universitãþi)


150 RON
500 RON


30 EURO
120 EURO

17

Taxã susþinere examen de disertaþie:

  • pentru domeniul medicinã veterinarã
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

-
200 RON

 

320 EURO
270 EURO

18

Taxã repetare examen disertaþie
-      pentru absolvenþii proprii

  • pentru domeniul medicinã veterinarã
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

400 RON
-
-

 

320 EURO
270 EURO

19

Taxe de ºcolarizare:
- la Facultatea de TPA- limba românã
                                    - limba englezã(pt studenti români)
                                   - limba englezã(pt studenti strãini)
- toate programele de studii/domeniile


2100 RON/an
3000 RON/an
3200 euro/an
2100 RON/an

 

3200 EURO/an

C. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

20

**Înscriere la doctorat

200 RON

340 EURO pentru domeniul Med. vet.
290 EURO pentru celelalte domenii

21

**Înmatriculare la doctorat

200 RON

-

22

***Examen de competenþã lingvisticã

50 RON

-

23

Taxã pentru repetare examene ºi referate la doctorat

200 RON

Cf. Legii nr.1 din 06.01.2010 ºi Ordonanþa nr. 22 din 29.08.2009

24

Taxã de susþinere tezã de doctorat:

  • în stagiu
  • cu stagiu depãºit

 

500 RON
2100 RON

 

640 EURO pentru domeniul Med.vet.
540 Euro pt. celelalte domenii din univ.

25

Taxã studii doctorat cu frecvenþã

5000 RON/an

Cf. Legii nr.1 din 06.01.2010 ºi Ordonanþa nr. 22 din 29.08.2009

D. PROGRAME POSTUNIVERSITARE ªI POSTDOCTORALE

26

Taxã înscriere la programele de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã

120 RON

 

27

Taxã înmatriculare program  postuniversitar de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã

150 RON

 

28

Taxã înscriere la programe postdoctorale

200 RON

 

29

Taxã de studii programe postdoctorale

4000 RON/an

 

30

Taxã de procesare dosare pentru examenele de grad didactic II ºi grad didactic I

200 RON

 

31

Eliberare certificate de definitivat, gradul II, gradul I

50 RON

 

32

Taxã de înscriere la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

150 RON

 

33

Taxã de înmatriculare la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

150 RON

 

34

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul I

1200 RON

 

35

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul II

1000 RON

 

36

Taxã echivalare titlu de „doctor” cu gradul didactic I

150 RON

 

37

Examen de diferenþã pentru completarea Programului de studii psihopedagogice

100 RON/disciplinã

 

38

Examen pentru Programului de studii psihopedagogice pt. studenþi cu taxã de la ciclul de studii universitare de licenþã

100 RON/disciplinã

 

39

Examen pentru Programului de studii psihopedagogice pt. studenþii de la ciclul de studii universitare de master

50 RON/disciplinã

 

E. ALTE TAXE

40

Eliberarea duplicatelor
- acte studii, foi matricole,
- carnet student, legitimaþii


100 RON
50 RON

 

30 EURO
15 EURO

41

Eliberarea programei analitice

100 RON/an de studiu

40 EURO/an de studiu

42

Eliberarea în regim de urgenþã a diplomei de însoþitã de Suplimentul la diplomã (48 de ore)

300 RON

100 EURO

43

Eliberarea în regim de urgenþã a programei analitice (72 ore)

1000 RON

250 EURO

44

Eliberarea situaþiei ºcolare (pentru plecare în strãinãtate sau alte scopuri)

150 RON

50 EURO

45

Eliberarea adeverinþei de autentificare a diplomei (pentru apostilare la Prefecturã)

50 RON

-

46

Eliberare foaie matricolã „la cerere”

100 RON/buc

30 EURO

47

Eliberare situaþie ºcolarã „la cerere”

50 RON/buc

15 EURO

48

Întocmire supliment de diplomã pentru absolvenþii care au terminat facultatea înainte de anul 2006

150 RON

50 EURO

49

Refacerea lucrãrilor practice

15 RON/orã

 

50

Reexaminare a-I-a
a-II-a
a-III-a
a-IV-a ºi urmãtoarele

40 RON/examen
60 RON/examen
80 RON/examen
100 RON/examen

10 EURO/examen
10 EURO/examen
15 EURO/examen
30 EURO/examen

 51

Examene diferenþã ca urmare a modificãrilor planului de învãþãmânt (credite)

40 RON

-

52

Repetare examen de selecþie, susþinere examen de selecþie

100 RON/examen

-

53

Taxã de eliberare diplome mai vechi de 5 ani

50 RON

 

 

* Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învãþãmânt sunt scutiþi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiþiile prezentãrii adeverinþei vizate de Inspectoratul ªcolar Judeþean respectiv de instituþia de învãþãmânt superior. Copiii orfani  ai personalului didactic ºi didactic auxiliar beneficiazã de acelaºi drept, cu condiþia prezentãrii actelor doveditoare.  De aceiași facilitate beneficiazã și copiii personalului angajat sau pensionat din U.S.A.M.V.B. Timiºoara precum și angajații universitãții.

* Angajații universitãții U.S.A.M.V.B. Timiºoara, în cazul în care doresc sã urmeze un program de studiu, beneficiazã de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeverițã care sã certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de cãtre comisiile de admitere ale facultãții pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaþi.
Scutiriile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de pânã la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilã pentru un singur program de studiu.

**Taxa de înscriere ºi taxa de înmatriculare la studiile universitare de doctorat se reduce cu 50% pentru absolvenþii promoþiei 2017 ºi angajaþii USAMVBT.
Cadrele didactice din USAMVBT beneficiazã de reducerea cu 50% a taxei de admitere, înmatriculare ºi ºcolarizare pentru progamul de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivelul I ºi II, în regim postuniversitar.

Aprobat în ședința Senatului universitar din data de 10.05.2017.

 

                                     Rector,                                                                                                                          Secretar ºef interimar,
Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu                                                                                                          Dr.Ing. Carolina Popa

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-05-30
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara