Ultimele Noutati
USAMVB si platforma de recrutare SmartDreamers aduc cele mai atractive joburi dedicate studentilor.
 
Noi
20
Postat de: Admin USAMVBT
Sectiune: USAMVBT
Aplica sau posteaza un anunt!
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Birou eliberari acte de studii

 ANUNÞ


În perioada 31.07.2017 - 03.09.2017 NU se elibereazã acte de studii.

 

Persoanã de contact: BEATRICE MUZSI

Telefon: 0256 277 065
E-mail: beatricemuzsi@usab-tm.ro
Program eliberãri acte de studii: Luni - Vineri 1200 - 1300
Adresã: Calea Aradului nr. 119, Timiºoara, etaj 2 (clãdirea Facultãþii de Agriculturã) 
 
1) Documente necesare eliberãrii actelor de studii:
 • carte de identitate / paºaport
 • 2 fotografii color identice mãrimea 3x4 cm
 • certificat de cãsãtorie (în cazul schimbãrii numelui)
2) Documentele necesare eliberãrii diplomei cu procurã notarialã
 
În situaþii BINE MOTIVATE, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia. Documentele necesare eliberãrii diplomei cu procurã notarialã sunt:
 • Cerere cãtre Rector pentru eliberarea diplomei cu procurã notarialã (ANEXA 1);
 • Procurã autentificatã la notariat în original care sã menþioneze în mod expres faptul cã împuternicitul poate ridica de la USAMVBT acte de studii (în cazul cetãþenilor români sau strãini cu domiciliul/reºedinþa în strãinãtate, procura notarialã va fi supralegalizatã sau apostilatã conform convenþiilor internaþionale, de cãtre autoritãþile competente din þara respectivã). Cererea însoþitã de copie dupã procura notarialã se depune la Biroul Acte de Studii sau cele douã acte pot fi trimise prin poºtã la adresa: Timiºoara, Calea Aradului nr. 119, pe fax la numãrul 0256.200.296, sau scanate ºi trimise la adresa de e-mail: beatricemuzsi@usab-tm.ro.
În termen de 2 zile lucrãtoare de la depunerea documentelor, împuternicitul se va prezenta la biroul Acte de Studii pentru ridicarea diplomei cu urmãtoarele:
 • 2 fotografii ale titularului, color 3 x 4 cm, realizate recent, identice, pe hârtie fotograficã;
 • BI/CI sau paºaport în original, valabile în ziua eliberãrii actului de studii.
La ridicarea actului de studii se aduce ºi procura notarialã în original.
 
3) Documente necesare eliberãrii unui duplicat
 • Cerere adresatã conducerii instituþiei (ANEXA 2);
 • Declaraþie notarialã în care sunt cuprinse elementele necesare pentru identificare ºi împrejurãrile în care actul a fost pierdut/distrus complet sau deteriorat parþial;
 • Copie legalizatã a certificatului de naºtere;
 • Dovada publicãrii în Monitorul Oficial al României;
 • 2 fotografii, pe hârtie fotograficã, color, format 3x4 cm ale titularului actului;
 • Dovada plãþii taxei pentru eliberarea duplicatului.
Dacã se solicitã duplicate dupã mai multe acte de studii (diplomã – licenþã, masterat; certificat, etc.) atunci, potrivit legii, solicitarea de duplicat se face separat pentru fiecare act (dosar separat). 
Titularul duplicatului unui act de studii îºi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lunã de la depunerea dosarului. 
Dosarul cu documentele enumerate mai sus se prezintã de cãtre titular la Biroul Acte de Studii .
Duplicatul unui act de studii se elibereazã o singurã datã. 
 
4) Documentele necesare eliberãrii a unui act de studii, în cazul în care titularul constatã greºeli în actul de studii dupã o perioadã de timp de la primirea acestuia
 • Cerere adresatã conducerii instituþiei (ANEXA 3);
 • Actele  de studii originale care prezintã greºeli ºi urmeazã a fi modificate.
Depunerea documentelor se poate efectua de cãtre titularul actului de studii în cauzã sau de împuternicitul acestuia.
Titularul îºi poate ridica actul de studii în termen de o lunã de la aprobarea cererii.
În situaþii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituþiei, pe baza unei procuri, care sã menþioneze în mod expres faptul cã împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificatã la notariat.
 
5) Documentele necesare eliberãrii adeverinþei de autenticitate a diplomei
 • Cerere cãtre Rector (ANEXA 4);
 • Copie dupã actul pentru care se solicitã autentificarea.
Cele douã documente se depun la Biroul Acte de Studii.
 
6) Documentul necesar eliberãrii adeverinþei privind recunoaºterea calificãrilor profesionale în concordanþã cu Directiva 78/1027/CEE (articolul 1, articolul 4 ºi anexa) - în cazul absolvenþilor Facultãþii de Medicinã Veterinarã
 • Copie dupã diploma de licenþã
Documentul se depune la Biroul Acte de Studii, iar eliberarea adeverinþei se va face în termen de cel mult douã zile lucrãtoare.
 
7) Documentele necesare eliberãrii foii matricole pentru promoþiile anterioare anului 1996
 • Cerere adresatã conducerii instituþiei (ANEXA 5);
 • Copie dupã diplomã
Documentele se depun ºi se elibereazã la Biroul Acte de Studii
 
8) Documentele necesare eliberãrii programei analitice
 • Cerere adresatã conducerii instituþiei (ANEXA 6);
 • Copie dupã diplomã ºi foaie matricolã;
 • Chitanþa reprezentând contravaloarea taxei de eliberare a programei analitice
Documentele se depun la Secretariatul facultãþii, iar eliberarea programei analitice se va face în acelaºi loc.
 
9) Documentele necesare eliberãrii unei situaþii ºcolare
 • Cerere adresatã conducerii facultãþii (ANEXA 7);
 • Copie BI/CI;
 • Chitanþa reprezentând contravaloarea taxei de eliberare a situaþiei ºcolare.
Documentele se depun la secretariatul facultãþii iar situaþia ºcolarã se elibereazã în acelaºi loc.
 
10) Cui i se elibereazã actele de studii?
Un act de studii se elibereazã titularului/împuternicitului pe baza prezentãrii documentului de identitate (BI/CI) sau a paºaportului valabile în ziua eliberãrii actului de studii; 
Unui absolvent cu reºedinþa în strãinãtate i se pot elibera actele de studii prin intermediul ambasadei (consulatului) þãrii respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din þara de reºedinþã a acestuia;
Actele de studii completate ºi neridicate datoritã decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituþiei, însoþitã de copie legalizatã a certificatului de deces ºi de o declaraþie pe propria rãspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.
 
TAXE:
 • eliberarea duplicatelor (acte de studii, foi matricole)
  • 100 RON - pentru cetãþeni români
  • 30 EURO - pentru cetãþeni strãini
 • eliberare diplome mai vechi de 5 ani - 50 RON
 • eliberare certificate de definitivat, gradul II, gradul I - 50 RON
 • eliberarea în regim de urgenþã a diplomei însoþitã de Suplimentul la diplomã
  • 300 RON - pentru cetãþeni români
  • 100 EURO - pentru cetãþeni strãini
 • eliberarea adeverinþei de autentificare a diplomei (pentru apostilare) - 50 RON
NOTÃ:
Taxele au fost aprobate în ªedinþa Senatului universitar din 05.06.2015 ºi sunt valabile pentru anul universitar 2015-2016. 
Celelalte prevederi sunt în conformitate cu O.M.E.C.T. nr. 2284 din 28 septembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învãþãmânt superior.

Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-06-26
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara