Parteneri
 
 
Atributii

Atribuții CEAC

a) coordoneazã aplicarea procedurilor ºi activitãþilor de evaluare ºi asigurare a calitãþii, aprobate de Senat, conform urmãtoarelor domenii ºi criterii:

a.1. Capacitatea instituþionalã: care rezultã din organizarea internã, din infrastructura disponibilã, definitã de urmãtoarele criterii:

  • structurile instituþionale, administrative si manageriale;
  • baza materialã ºi optimizarea utilizãrii bazei materiale;
  • resursele umane ºi capacitatea instituþiei de atragere a resurselor umane externe instituþiei ºi din afara tãrii, în condiþiile legii.

a.2. Eficacitatea educaþionalã, care constã în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obþine rezultatele aºteptate ale învãþãrii, concretizatã prin: conþinutul programelor de studiu, rezultatele învãþãrii, angajabilitatea absolvenþilor ºi activitatea financiarã a organizaþiei;

a.3. Managementul calitãþii care se concretizeazã prin urmãtoarele criterii:

  • strategii ºi proceduri pentru asigurarea calitãþii;
  • proceduri privind iniþierea, monitorizarea ºi revizuirea periodicã a programelor ºi activitãþilor desfãºurate;
  • proceduri obiective ºi transparente de evaluare a rezultatelor învãþãrii, inclusiv de cãtre studenþi;- proceduri de evaluare periodicã a calitãþii corpului profesoral;
  • accesibilitatea resurselor adecvate învãþãrii;
  • baza de date actualizatã sistematic, referitoare la asigurarea internã a calitãþii;
  • transparenþa informaþiilor de interes public, inclusiv cele referitoare la programele de studii ºi, certificatele, diplomele ºi calificãrile oferite;
  • funcþionalitatea structurilor de asigurare a calitãþii educaþiei;
  • acurateþea raportãrilor prevãzute de legislaþia în vigoare.


b) elaboreazã ºi publicã anual un raport de evaluare internã privind calitatea educaþiei în USAMVBT;

c) formuleazã propuneri de îmbunãtãþire a calitãþii educaþiei;

d) colaboreazã cu Departamentul pentru Managementul Calitãþii (DMC) în vederea implementãrii, planificãrii, organizãrii ºi þinerii sub control a sistemului de management al calitãþii, la nivelul fiecãrei subdiviziuni organizatorice a USAMVBT;

e) dezvoltã activitãþi de stabilire de repere calitative ºi cantitative (benchmarking) prin comparaþie cu alte universitãþi din þarã ºi strãinãtate prin comparaþie cu alte universitãþi pentru evaluarea ºi monitorizarea calitãþii;

f) gestioneazã procesul de evaluare a cadrelor didactice ºi aplicã reglementãrile privind colectarea datelor ºi interpretarea statisticã a acestora (chestionare, formulare statistice, fiºe de observaþie, scale de evaluare s.a.);

g) implementeazã acþiuni preventive privind frauda intelectualã prin organizarea de instruiri planificate pe referenþialele specifice;

h) în cazul unei fraude intelectuale dovedite va gestiona procesul de reluare a evaluãrii cadrelor didactice în cauzã, în conformitate cu regulamentele în vigoare;

i) arhiveazã documentele rezultate în urma procesului de evaluare a cadrelor didactice ºi le pune la dispoziþia persoanelor îndreptãþite conform reglementãrilor în vigoare;

j) coopereazã cu DMC la elaborarea planului strategic ºi a planului operaþional anual privind asigurarea calitãþii ºi la întocmirea rapoartelor de evaluare periodicã a calitãþii educaþiei la nivel instituþional.


Actualizat de: admin calitate la data 2015-05-06
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara