Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Admitere 2014

Calendarul admiterii 2014


Sesiunea iulie 2014

14.07.2014 - 28.07.2014 - (în 28.07 înscrieri pânã la ora 14)
28.07.2014 - afiºarea rezultatelor
29.07.2014 - confirmarea locurilor bugetate pânã la ora 14
30.07.2014 - confirmarea locurilor cu taxã


Sesiunea septembrie 2014
08.09.2014 - 18.09.2014 - (Înscrieri în limita locurilor rãmase libere. În 18.09 înscrieri pânã la ora 14)
18.09.2014 - afiºarea rezultatelor
19.09.2014 - confirmarea locurilor cu taxã


Programul înscrierilor
Luni - Vineri 8:00 - 15:00
Sâmbãtã 8:00 - 12:00

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENÞÃ
Departajarea candidaþilor se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Departajarea candidaþilor cu aceeaºi medie de bacalaureat se va face luând în considerare nota cea mai mare la limba românã (scris) ºi apoi, dacã se impune, matematicã (scris).
 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER
Criteriul de departajare este reprezentat de nota calculatã ca medie aritmeticã a mediei de absolvire a facultãþii ºi a mediei la examenul de finalizare a studiilor.

 

Acte necesare pentru înscriere

LICENȚÃ
- diplomã de bacalaureat sau diplomã echivalentã cu aceasta, în original;
- certificat de naºtere în copie legalizatã;
- adeverinþã medicalã tip din care sã rezulte cã persoana care se înscrie la admitere este aptã pentru domeniul la care candideazã;
- pentru candidaþii studenþi: adeverinþã din care sã rezulte calitatea de student, copie legalizatã a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta ºi a foii matricole, respectiv diplomã de licenþã sau absolvire a unei facultãþi sau a unui colegiu, în original sau copie legalizatã pentru cei care se înscriu la concurs ca sã urmeze un al doilea program de studiu;
- copie a cãrþii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanþa reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic aflat în activitate (învãþãmânt preuniversitar ºi superior), ai personalului angajat în U.S.A.M.V.B. Timiºoara, o adeverinþã cu viza Inspectoratului ªcolar sau a unitãþii de învãþãmânt iar pentru copiii orfani, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- cerere de înscriere;
- dosar plic.

MASTER
- diploma de bacalaureat ºi diploma de licenþã (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
- foaia matricolã/suplimentul la diplomã de la liceul/facultatea absolvitã, în original;
- certificatul de naºtere, în copie legalizatã;
- copie de pe actul de identitate;
- trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
- chitanþa de platã a taxei de înscriere la concurs;
- actele doveditoare pentru acei candidaþi care solicitã scutirea de plata taxei de înscriere la concurs: orfani, copiii personalului didactic aflat în activitate (din învãþãmântul preuniversitar ºi superior), ai personalului angajat în U.S.A.M.V.B. Timiºoara;
- certificat de competenþã lingvisticã pentru o limbã strãinã de largã circulaþie internaþionalã (numai pentru promoþiile anterioare celei din 2011). 

Toate informatiile referitoare la admiterea 2014 de la Facultatea de Horticultura si Silvicultura din Timisoara le gasiti aici.

 

 Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty