Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Istoric

 

Facultatea de Agriculturã din cadrul USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timiºoara are o tradiþie de peste 70 de ani în peisajul învãþãmântului agronomic superior din România. De la înfiinþarea sa în anul 1945 ºi pânã în prezent, Facultatea de Agriculturã s-a impus ca o instituþie de referinþã, dezvoltându-se progresiv în raport cu evoluþia cunoaºterii ºtiinþifice ºi a societãþii, în ansamblu. Pânã în anul 1989, Facultatea a funcþionat doar cu specializarea Agriculturã, celelalte fiind înfiinþate ulterior, ca rãspuns la solicitãrile realitãþii agriculturii româneºti, dar ºi ca modalitãþi de a rãspunde eficient exigenþelor societãþii bazate pe cunoaºtere. În prezent, Facultatea funcþioneazã cu urmãtoarele programe de studiu: Agriculturã, Protecþia plantelor, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agriculturã și industria alimentarã, Biologie, Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã, Mãsurãtori terestre ºi Cadastru, Maºini ºi instalaþii pentru agriculturã ºi industria alimentarã.

În urma Dictatului de la Viena, Facultatea de Agriculturã din Cluj s-a refugiat la Timiºoara, funcþionând în cadrul Școlii Politehnica. La data de 30 iulie 1945, Regele Mihai I a promulgat Legea 617 pentru înfiinþarea Facultãþii de Agronomie din Timiºoara, Lege consideratã ca fiind „actul de naºtere” al acestei instituþii. Cu aceastã ocazie, facultatea a fost dotatã ºi cu o serie de ferme: Timiºoara, Ceala-Arad, Voiteni, Teremia Mare.

În urma Reformei învãþãmântului din 1948 s-a înfiinþat Institutul Agronomic din Timiºoara, care a funcþionat cu aceastã denumire, în structuri diferite, pânã în anul 1990. În timp, Institutul a avut în componenþa sa, pe lângã Facultatea de Agronomie ºi o Facultate de Medicinã Veterinarã ºi una de Zootehnie.

În prezent, procesul didactic și de cercetare din cadrul Facultãții se desfãșoarã prin cinci departamente:

  1. Tehnologii agricole
  2. Dezvoltare durabilã și ingineria mediului
  3. Științele solului
  4. Biologie și protecþia plantelor
  5. Departamentul pentru pregãtirea personalului didactic.

Pregãtirea studenþilor de la ciclul de licenþã se realizeazã în cadrul a ºapte programe de studiu, derulate prin cursuri de „zi” ºi „IFR” (învãþãmânt cu frecvențã redusã, pentru programele Agriculturã ºi Ingineria ºi protecþia mediului in agriculturã), cu durata studiilor de 4 ani (excepþie fãcând studenþii de la Biologie, care studiazã 3 ani). În urma examenului de licenþã absolvenții obþin titlul de „Inginer diplomat” (pentru programele: Agriculturã, Protecþia plantelor, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agriculturã și industria alimentarã; Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã, Mãsurãtori terestre și cadastru, Maºini ºi instalaþii pentru agriculturã ºi industria alimentarã) ºi de „Licenþiat în biologie” (pentru specializarea Biologie).

Absolvenþilor li se oferã posibilitatea de a-ºi continua studiile la ciclul de master, în cadrul a șapte programe de studiu: Agriculturã ecologicã, Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp, Sisteme de producere a furajelor, Utilizarea durabilã a terenurilor agricole, Biologie aplicatã în agriculturã, Gestiunea mediului și a resurselor naturale, Protecție și expertizare fitosanitarã. Studiile se pot aprofunda cu ciclul de pregãtire prin doctorat, având o duratã de 3 ani ºi finalizându-se cu obþinerea titlului ºtiinþific de „Doctor în Agronomie”.

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty