Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Oferta educationala

Oferta educaþionalã a USAMVB Timiºoara

În confomitate cu legile în vigoare ºi cu prevederile Convenþiei de la Bologna, începând cu anul academic 2005-2006, studiile în universitatea noastrã sunt organizate pe trei nivele:

Diversificarea ofertei de programe de învãþãmÂnt ºi adaptarea acestora la cerinþele actuale ale pieþei muncii ºi ale candidaþilor, constituie o problemã centralã a strategiei de dezvoltare a universitãþii. De aceea, dupã 1989, alãturi de facultãþile ºi specializãrile tradiþionale, au apãrut numeroase domenii noi.

În prezent, oferim 13 domenii de licenþã, dupã cum urmeazã:
agronomie, ingineria mediului, biologie, inginerie mecanicã, geodezie, horticulturã, biotehnologii, silviculturã, inginerie ºi management în agriculturã, inginerie ºi management în alimentaþie publicã ºi agroturism, medicinã veterinarã, inginerie industrialã, zootehnie.

Absolvenþilor primului ciclu de învãþãmânt (licenþa) li se oferã 15 programe de masterat.

Pregãtirea superioarã, prin doctorat se realizeazã în 4 domenii.

De asemenea, se organizeazã învãþãmânt la distanþã (ID) la toate facultãþile, cu excepþia Facultãþii de Medicinã Veterinarã.

Admiterea se organizeazã anual, pe baza regulamentelor proprii, aduse la cunoºtinþa candidaþilor prin afiºare ºi prin pagina Web.

Numãrul de locuri este propus de cãtre universitate ºi aprobat de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. Universitatea oferã atât locuri bugetate de la bugetul de stat, cât ºi locuri cu taxã de ºcolarizare, suportatã de cãtre studenþi. Cuantumul taxei se stabileºte anual, pentru studenþii admiºi în anul I, de cãtre Senatul universitãþii.

Absolvenþilor fiecãrui ciclu de învãþãmânt li se conferã diplome ºi titluri care le dau dreptul de profesare în domeniul respectiv.

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty