Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Organizarea si desfasurarea admiterii

ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

CALENDARUL ADMITERII 2017

ADMITEREA STUDENȚILOR STRÃINI

Centre regionale de înscriere și admitere USAMVB Timișoara


 


Organizarea și desfãșurarea admiterii - sesiunea 2017

Ciclul universitar de LICENȚÃ

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENÞÃ:

Departajarea candidaþilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generalã de admitere se calculeazã astfel:

Pentru înscrierea la admitere, candidaþii/persoanele împuternicite, vor depune urmãtoarele acte:

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ªCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

 


Ciclul universitar de MASTER

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaþilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generalã de admitere se calculeazã astfel:

Înscrierea la concurs se face pe bazã de cerere (anexa 2) depusã de candidaþi/persoanele împuternicite, cu menþionarea, sub semnãtura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexeazã urmãtoarele acte:

 

REPARTIZAREA CIFREI DE SCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

 


Programe de studii universitare de licenþã - forma de învãțãmânt cu frecvențã,
pentru care se organizeazã admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENÞÃ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

AGRICULTURÃ

Agronomie

Agriculturã - A

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agriculturã și industria alimentarã - AP

Protecþia plantelor -A

Agriculturã- limba englezã - AP

Biologie

Biologie - A

Ingineria mediului

Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã - A

Inginerie geodezicã

Mãsurãtori terestre ºi cadastru -A

Inginerie mecanicã

Maºini ºi instalaþii pentru agriculturã ºi industrie alimentarã - A

HORTICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ

Horticulturã

Horticulturã - A

Peisagisticã -A

Biotehnologii

Inginerie geneticã -A

Silviculturã

Silviculturã -A

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie ºi management în agriculturã ºi dezvoltare ruralã

Inginerie economicã în agriculturã - A

Inginerie ºi management în alimentaþia publicã ºi agroturism -A

Inginerie ºi management

Inginerie ºi management în industria turismului - A

FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

Medicinã veterinarã

Medicinã veterinarã -A

Medicinã veterinarã – englezã -A

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare

Ingineria Produselor Alimentare - A

Controlul ºi expertiza produselor alimentare - A

Protecþia consumatorului ºi a mediului -AP

Extracte ºi aditivi naturali alimentari -A

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ªI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Zootehnie - A

Biotehnologii

Biotehnologii agricole - A

 

Programe de studii universitare de licenþã - forma de învãțãmânt cu frecvențã redusã și învãțãmânt la distanțã,
pentru care se organizeazã admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENÞÃ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

AGRICULTURÃ

Agronomie

Agriculturã  IFR- AP

Ingineria mediului

Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã IFR - A

HORTICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ

Horticulturã

Horticulturã IFR- AP

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie ºi management în agriculturã ºi dezvoltare ruralã

Inginerie ºi management în alimentaþia publicã ºi agroturism ID-A

 

Programele de studii universitare de master,
pentru care se organizeazã admitere 2017

Facultatea

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

AGRICULTURÃ

Agronomie

Agriculturã ecologicã

Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

Utilizarea durabilã a terenurilor agricole

Protecție și expertizare fitosanitarã

Biologie

Biologie aplicatã în agriculturã

Ingineria mediului

Gestiunea mediului ºi a resurselor naturale

Inginerie și management în agriculturã și dezvoltare ruralã

Managementul înregistrãrii sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltãrii rurale

HORTICULTURÃ
și
SILVICULTURÃ

Biotehnologii

Manipularea geneticã la plante

Ameliorare ºi producere de sãmânþã la plantele cultivate

Horticulturã

Securitatea  ºi calitatea produselor horticole primare

Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole

Monitorizarea contaminãrii produselor de origine vegetalã

Tehnici în proiectarea ºi amenajarea peisajului

Calitatea produselor ºi subproduselor viti-vinicole

Silviculturã

Diversitatea ecosistemelor forestiere

MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agriculturã și dezvoltare ruralã

Managementul dezvoltãrii rurale durabile

Agribusiness

Administrarea afacerilor agricole

Management în alimentaþie publicã ºi agroturism

TEHNONOLGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE
 

Ingineria produselor alimentare

Sisteme de procesare ecologicã multifuncþionalã integratã a principiilor bioactive naturale –SPE

Siguranþa ºi biosecuritatea produselor agroalimentare

Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole – TAP

Aliment -nutriþie umanã

Aliment – Nutriþie umanã/Food -  Human nutrition (engl.)

ZOOTENHIE ªI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Nutriþie ºi bazã furajerã

Proiectare ºi evaluare tehnico-economicã a producþiilor animaliere

Biotehnologii

Reproducere asistatã la animale

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty