Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Psihologie Pedagogie Didactica

COLECTIVUL DE PSIHOLOGIE - PEDAGOGIE - DIDACTICÃ

Obiectivul fundamental al colectivului de Psihologie - Pedagogie - Didacticã îl reprezintã profesionalizarea în cariera didacticã, formarea iniþialã ºi continuã a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar.

Obiective

1. Coordonarea unitarã a activitãþilor privind concepþia, conþinutul ºi metodologia specificã pregãtirii în profesia de cadru didactic, reflectate în planurile de învãþãmânt, în programele analitice ºi în activitãþile didactice de curs, seminar ºi practicã pedagogicã.
2. Implementarea soluþiilor de modernizare a învãþãmântului ºi de sprijinire a reformei în educaþie prin transferul direct de informaþii ºi experienþã între cadrele didactice universitare ºi profesorii din ºcolile de aplicaþie, în care îºi efectueazã studenþii practica pedagogicã.
3. Coordonarea activitãþii didactice de formare iniþialã a viitoarelor cadre didactice.
4. Organizarea activitãþilor de perfecþionare a pregãtirii de specialitate psiho-pedagogice ºi metodice, a cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar, ºi organizarea ºi desfãºurarea examenelor de definitivat, gradul didactic II ºi gradul didactic I.
5. Promovarea cercetãrii ºtiinþifice fundamentale ºi aplicative în domeniu prin publicaþii (cursuri, manuale, îndrumãtoare de practicã pedagogicã etc.), contracte de cercetare, consultanþã ºi sesiuni ºtiinþifice.

În cadrul facultãþilor din Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului predãm cursuri de Psihologia educaþiei, Pedagogie, Didactica specialitãþii, Sociologia educaþiei, Managementul clasei de elevi, Instruire asistatã de calculator ºi Practicã pedagogicã studenþilor din anii I-III de studiu la urmãtoarele domenii de licenþã:

Domeniul de licenþã

Specializarea Cursuri Manuale ºi compendii

ªtiinþe ale naturii

Biologie

Psihologia educaþiei
Pedagogie
Didactica specialitãþii
Sociologia educaþiei
Managementul clasei de elevi
Instruire asistatã de calculator
Practicã pedagogicã

Elemente de tehnologie didacticã (2002)
Introducere în pedagogia generalã (1999)
Logicã ºi psihologie ºcolarã (2001)
Metode, mijloace ºi forme de organizare a învãþãrii (1996)
Pedagogie (2007)
Prelegeri de psihopedagogie (2005)
Presa scrisã ºi lecþia (2006)
Resursele umane ºi pregãtirea forþei de muncã din mediul rural (2005)
Sociologie ºi educaþie (2003)

ªtiinþe agricole ºi silvice

Agronomie

Biotehnologii

Horticulturã

Silviculturã

Zootehnie

ªtiinþe inginereºti

Ingineria mediului

Ingineria produselor alimentare

Inginerie geodezicã

Inginerie mecanicã

Inginerie ºi management

Medicinã veterinarã

Medicinã veterinarã

Planuri de invãþãmânt

Planuri de invãþãmânt nivel I
Planuri de invãþãmânt nivel II

Programe de studii

1. Programul de studii psiho-pedagogice ºi metodice pentru formarea iniþialã a cadrelor didactice (adresat studenþilor USAMVB)

Începând cu anul universitar 2005-2006, departamentul organizeazã programul de studii în vederea obþinerii certificatului de absolvire pe baza ordinului Ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii nr. 2972/20.06.2006. Conform acestuia, planul de învãþãmânt pentru obþinerea certificatului de absolvire este structurat în douã module:

MODULUL I (30 credite) se efectueazã în ciclul universitar de licenþã, pe durata anilor I-III/IV ºi se finalizeazã cu o adeverinþã de absolvire, care conferã dreptul de a exercita temporar profesia didacticã, pânã la obþinerea definitivatului.

MODULUL II (30 de credite) se efectueazã dupã obþinerea diplomei de licenþã ºi anterior susþinerii examenului de definitivat; el poate fi urmat atât de studenþii care se înscriu la masterat, cât ºi de cei care, dupã obþinerea diplomei de licenþã, decid sã nu-ºi continue studiile. Absolvirea modulului II se finalizeazã cu obþinerea certificatului de absolvire, care asimileazã ºi înlocuieºte adeverinþa de absolvire.

2. Programul psiho-pedagogic postuniversitar pentru absolvenþii cu diplomã de licenþã universitarã, care doresc o carierã didacticã

Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic organizeazã periodic, pentru absolvenþii care nu au frecventat cursurile psiho-pedagogice ºi metodice în timpul facultãþii, studii postuniversitare pentru obþinerea certificatului de absolvire dupã acelaºi plan de învãþãmânt, cu perceperea unei taxe aprobate de Senatul universitãþii.

Absolvenþii învãþãmântului universitar pot profesa în învãþãmânt, inclusiv în învãþãmântul superior, numai dacã fac dovada cã au absolvit integral cursurile Departamentului pentru Pregãtirea Personalului Didactic sau dacã participã la activitãþile din planul de învãþãmânt al acestuia în primii trei ani dupã angajare.

3. Programe de perfecþionare didacticã prin definitivare în învãþãmânt, gradul didactic II ºi gradul didactic I, adresat personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar

Definitivarea în învãþãmânt:
Se organizeazã pentru cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar secundar ºi secundar superior care au dreptul sã susþinã examenele pentru obþinerea gradelor didactice. Perioada de examen este 17-25 august 2009. Candidaþii promovaþi vor obþine un certificat de acordare a gradului didactic definitiv.

Gradul didactic II:
Se adreseazã profesorilor din învãþãmântul preuniversitar secundar ºi secundar superior care au dreptul sã susþinã examenele pentru obþinerea gradelor didactice. Perioada de examen este 26-31 august 2009. Candidaþii promovaþi vor obþine un certificat de acordare a gradului didactic II.

Gradul didactic I:
Se organizeazã pentru profesorii din învãþãmântul preuniversitar (secundar ºi secundar superior) care au dreptul sã susþinã examenele pentru obþinerea gradelor didactice. Absolvenþii obþin un certificat de acordare a gradului didactic I.

 

Conf. dr. Maria PALICICA

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty