Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Licenta

În anul academic 2017/2018, Facultatea de Management agricol oferă studenților săi, în ciclul de licență, următoarele specializări:

Cifra de școlarizare la Ciclul Licență - anul universitar 2017/2018:

 - forma de învățământ ZI:

Specializarea

TOTAL ZI

Zi

Buget

Taxă

Inginerie economică în agricultură

60

28

32

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

60

28

32

Inginerie și management în industria turismului

50

28

22

TOTAL

170

84

86

Durata studiilor, pentru toate specializările menționate, este aliniată Hotărârii de la Bologna și este de 4 ani.

Informații suplimentare despre organizarea ciclului de licență se pot obține accesând meniul „Forme de învățământ” de pe site-ul Universității.
Informații despre examenul de admitere găsiți aici.

Direcții de pregătire a absolvenților

Tipurile de competențe (cognitive și funcționale) pe care le dobândesc studenții la disciplinele cuprinse în programul de studii al Facultății de Management Agricol sunt:

  • însușirea principiilor, mecanismelor și particularităților: Micro și macro economie, Tehnologia culturilor de câmp, Informatică și utilizarea calculatorului, Comunicare managerială, Protecția consumatorului, Bazele turismului, Turism cultural, Management financiar;

  • însușirea noțiunilor și conceptelor specifice domeniilor complementare: Drept, Administrație rurală, Legislație agrară, Sociologie, Drept și administrație în agroturism, Proiecte comunitare;

  • formarea deprinderilor de comunicare în context profesional: Comunicarea organizațională, Alimentație publică, Gastronomie și oenologie, Economia vânatului;

  • utilizarea strategiilor: Managementul exploatațiilor agricole, Marketing agrar, Dezvoltare rurală, Politici agroalimentare, Negociere în agroturism, Relații publice;

  • aplicarea cunoștințelor dobândite în cadrul organizațiilor în care se efectuează stagiul de practică: proiecte economice, studii de caz, plan de afaceri, organizarea și planificarea activității în întreprinderi simulate.

Carieră

Absolvenții facultății noastre își pot desfășura activitatea în următoarele domenii:


PROGRAMUL DE STUDII: ,,INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ”

COMPETENȚE PROFESIONALE:

1. Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei și managementului pe baza cunoștințelor din științele fundamentale și inginerești

2. Elaborarea și interpretarea documentației tehnico-economice și manageriale

3. Elaborarea de politici și strategii funcționale privind dezvoltarea și finanțarea activităților economice din spațiul rural și gestionarea proceselor economice și financiare

4. Planificarea, proiectarea, programarea prin utilizarea și personalizarea aplicațiilor software dedicate și conducerea unor procese și sisteme de producție de complexitate medie și evaluarea tehnico-economică a acestora

5. Conducerea unităților de producție, gestiunea resurselor cu accent pe IMM_uri și a celor de aprovizionare și desfacere din domeniul agricol și agroalimentar

6. Consiliere, consultanță profesională și de integrare pe filiera agroalimentară

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Calculating, demonstrating and applying in solving tasks specific to engineering and management based on fundamental and engineering sciences
2. Designing and interpreting technical, economic and management documents
3. Designing functional policies and strategies for the development and financing of economic activities in the rural area and managing economic and financial processes
4. Planning, designing and programming through the use and personalising of software applications for the operation of certain medium-complexity processes and systems of production and their technical and economic assessment
5. Operating production units, managing resources with emphasis on SMEs and supply and retail business in agriculture and food trade
6. Counselling, consultancy and integration in the agro-food chain

Plan de învățământ - Inginerie economică în agricultură - IEA


PROGRAMUL DE STUDII: ,,INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM”

COMPETENȚE PROFESIONALE:

1. Efectuarea de calcule, demonstrații si aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului pe baza cunoștințelor din științele fundamentale și inginerești

2. Elaborarea și interpretarea documentației tehnice, economice si manageriale

3. Planificarea fluxurilor, proceselor și sistemelor tehnice, economice, financiare si socio-culturale în unitațile de alimentație publică și agroturism; controlul și evaluarea acestor activități

4. Gestionarea sistemelor de informații: aplicații software – operare si customizare, bazate pe indicatori specifici domeniului

5. Managementul unităților de producție/prestări servicii în alimentație publică și agroturism și a strategiilor și politicilor de marketing din domeniu

6. Conceperea unor noi produse și servicii; controlul calității și auditul producției/serviciului nou prestat

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Calculating, demonstrating and applying in solving tasks sepcific to engineering and management based on fundamental and engineering sciences
2. Designing and interpreting technical, economic and managerial documents
3. Planning technical, economic, financial and socio-cultural flows, processes and systems in food services and agritourism; control and assessment of these activities
4. Managing information systems: software applications – operating and customising based on indices specific to the field
5. Managing production/service units in food services and agritourism and marketing strategies and policies in the field
6. Designing new products and services; quality control and audit of the new product/service

Plan de învățământ - Inginerie și management în alimentație publică și agroturism - IMAPA


PROGRAMUL DE STUDII: ,,INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI”

COMPETENȚE PROFESIONALE:

1. Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei și managementului pe baza cunoștințelor din științele fundamentale și inginerești

2. Elaborarea și interpretarea documentației tehnice, economice și manageriale

3. Diagnoza problemelor tehnice, economice, financiare și sociale, elaborarea și interpretarea studiilor de specialitate, a cercetărilor complexe și analizelor multidisciplinare în vederea elaborării strategiilor operaționale și de dezvoltare în turism

4. Gestionarea sistemelor și proceselor din unitățile de turism în vederea asigurării calității și creșterii rentabilității produsului turistic, prin aplicarea principiilor, conceptelor și cunoștințelor specifice și cu utilizarea de instrumente, metode și modele adecvate

5. Optimizarea activităților privind crearea și comercializarea produselor turistice și aplicarea principiilor marketingului turistic

6. Asigurarea de asistență tehnică în domeniul industriei călătoriilor și turismului și abilitatea de implementare a programelor de mediu în turism

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Calculating, demonstrating and applying in solving tasks specific to engineering and management based on fundamental and engineering sciences
2. Designing and interpreting technical, economic and management documents
3. Diagnosing technical, economic, financial and social issues, designing and interpreting specialty studies, complex researches and multi-disciplinary analyses with a view to design operational and development strategies in tourism
4. Managing systems and processes in tourism units to ensure quality and profitability of tourism products through specific principles, concepts and knowledge and using proper instruments, methods and models
5. Optimising activities specific to the design and trade of tourism products an application of tourism marketing principles
6. Ensuring technical assistance in the travel and tourism industry and implementing environmental programmes in tourism

Plan de învățământ - Inginerie și management în industria turismului - IMIT

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty