Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Modalitati de contestare

Modalitãþi de contestare a deciziei universitãþii în situaþia în care persoana se considerã vãtãmatã în privinþa dreptului de acces la informaþiile de interes public solicitate

Conform prevederilor art. 21 ºi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public, persoana lezatã în drepturile sale se poate adresa cu reclamaþie administrativã conducerii Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoºtinþã a refuzului explicit sau tacit al angajaþilor desemnaþi în cadrul instituþiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001.

Dacã solicitantul, dupã primirea rãspunsului la reclamaþia administrativã se simte în continuare lezat în drepturile sale prevãzute de lege, poate face plângere la secþia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul instituþiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty