FacebookTwitterYoutubeInstagram

Organizarea si desfasurarea admiterii

Home » Admitere » Organizarea si desfasurarea admiterii
 
 
 

BROȘURA ADMITERII 2022

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

 

                           Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

                           A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

 • diplomă de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente)
 • certificat de naştere;
 • acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
 • pentru candidaţii studenţi/ absolvenți de studii superioare: diploma de bacalaureat și foaie matricolă sau echivalente, respectiv diplomă de licenţă sau absolvire a unei facultăţi sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;

                          B) alte documente

 • pentru candidaţii studenţi: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student,
 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • copie a cărţii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanţa reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar aflat în activitate (învăţământ preuniversitar şi superior) o adeverinţă cu viza Inspectoratului Şcolar sau a unităţii de învăţământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timişoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverinţă eliberată de Direcţia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fişă de înscriere;
 • dosar plic.

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.03.2022.

 


 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 • 40% media aritmetică a anilor de studii;
 • 30% media examenului de diploma/licență;
 • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

 

                           Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

                           A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

           - diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalente),

           - foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită,

           - certificat de naştere;

 • acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
 • pentru  studenții masteranzi/ absolvenții studiilor universitare de master care urmează o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).

B) alte documente

 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • copie a cărţii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanţa reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar aflat în activitate (învăţământ preuniversitar şi superior) o adeverinţă cu viza Inspectoratului Şcolar sau a unităţii de învăţământ, iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timişoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverinţă eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină de largă circulaţie internaţională.

-  dosar plic.

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.03.2022.

 


 

Tematica interviu Programul de studii de masterat Gestiunea mediului și a resurselor naturale

Tematica interviu Programul de studii de master Biologie aplicată în agricultură

Tematica interviu Programul de studii de master domeniul Agronomie

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty