FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere 2022 Facultatea de Inginerie Alimentară din Timișoara

Home » Admitere 2023 » Admitere 2022 Facultatea de Inginerie Alimentară din Timișoara

 


TRADIŢIE și EXPERIENŢĂ din 1990

LICENȚĂ ȘI MASTERAT ÎN DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE


Pentru mai multe detalii și informații clic aici

 

PENTRU PREÎNSCRIEREA ONLINE VĂ PUNEM LA DISPOZIȚIE PLATFORMA UNIVERSITĂȚII NOASTRE

Clic aici

TAXE:

PENTRU PERIOADA DE PREÎNSCRIERI ONLINE:

ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA ESTE GRATUITĂ PENTRU PRIMUL DOSAR DEPUS

PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE, ONLINE ȘI FIZIC:

ÎNSCRIEREA ESTE GRATUITĂ PENTRU PRIMUL DOSAR DEPUS

ÎNMATRICULAREA ESTE 150 LEI

Notă: pentru toate celelelte dosare depuse preînscrierea și înscrierea este 100 lei, iar înmatricularea este 150 lei.


Program de Studiu - Licență


Program de Studiu - Master

Program de Studiu - Ingineria Produselor Alimentare Tehnici moderne de gastrotehnie și de catering (TMGC)
Prezentare - Ingineria Produselor Alimentare Prezentare - Tehnici moderne de gastrotehnie și de catering (TMGC)
Program de Studiu - Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare Aliment - Nutriție Umană (A.N.U.)
Prezentare - Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare Prezentare - Aliment - Nutriție Umană (A.N.U.)
Program de Studiu - Protecţia Consumatorului şi a Mediului Tehnologii avansate în industria alimentară (T.A.I.A.);
Prezentare - Protecţia Consumatorului şi a Mediului Prezentare - Tehnologii avansate în industria alimentară (T.A.I.A.);
  Siguranța și Biosecuritatea Produselor Agroalimentare (S.B.P.A.)
  Prezentare - Siguranța și Biosecuritatea Produselor Agroalimentare (S.B.P.A.)
  Danube Agri-Food Master (D.A.F.M.)
  Prezentare - Danube Agri-Food Master (D.A.F.M.)
  Siguranţă, securitate alimentară şi sănătate publică (S.S.A.S.P)

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență
sesiunea 2022


Calendarul admiterii la ciclul universitar de master
sesiunea 2022

Sesiunea de vară:
11.07.2022 - 27.07.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
27.07.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
28.07.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
29.07.2022 - Confirmarea locurilor cu taxa

Sesiunea de toamnă:
05.09.2022 - 16.09.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
16.09.2022 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
19.09.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
20.09.2022 - Confirmarea locurilor cu taxă

 

Sesiunea de vară:
11.07.2022 - 26.07.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
27.07.2022 - Interviu din tematica afisata.
27.07.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
28.07.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
29.07.2022 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:
05.09.2022 - 21.09.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
22.09.2022 - Interviu din tematica afisata
22.09.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
23.09.2022 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxă


CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ:

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

 

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 • 40% media aritmetică a anilor de studii;
 • 30% media examenului de diploma/licență;
 • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune

următoarele acte:


Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune

următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

 • diplomă de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente)
 • certificat de naştere;
 • acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
 • pentru candidaţii studenţi/ absolvenți de studii superioare: diploma de bacalaureat și foaie matricolă sau echivalente, respectiv diplomă de licenţă sau absolvire a unei facultăţi sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;

B) alte documente

 • pentru candidaţii studenţi: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student,
 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • copie a cărţii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanţa reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar aflat în activitate (învăţământ preuniversitar şi superior) o adeverinţă cu viza Inspectoratului Şcolar sau a unităţii de învăţământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timişoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverinţă eliberată de Direcţia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
 •  certificat de competenţă lingvistică pentru candidaţii înscrişi la programele de studii derulate în limbi de circulație internațională şi care nu prezintă acte de studii necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba respectivă;
 • pentru candidații înscriși la programele cu predare în limba română și care  nu prezintă acte de studii necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română se va susține un interviu în limba română care va fi apreciat cu calificativul admis sau respins. Se pot înscrie la concursul de admitere doar candidații care obțin calificativul admis. Prin excepție, pentru candidații care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.
 • fişă de înscriere;
 • dosar plic.

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în momentul înscrierii;

           - diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalente),

           - foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită,

           - certificat de naştere;

 • acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
 • pentru  studenții masteranzi/ absolvenții studiilor universitare de master care urmează o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).

B) alte documente

 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • copie a cărţii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanţa reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar aflat în activitate (învăţământ preuniversitar şi superior) o adeverinţă cu viza Inspectoratului Şcolar sau a unităţii de învăţământ, iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timişoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverinţă eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină de largă circulaţie internaţională.

-  dosar plic.

Tematică interviu -  Master 2022

 

 

 

 

 

 

Programe de studii de conversie profesională pentru cadrele didactice din învățământul liceal
Facultatea de Inginerie Alimentară organizează admitere la programe de conversie profesională pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, anul universitar 2022-2023

Programele de formare profesională continuă derulate de universitate sunt recunoscute la nivel național, fiind organizate conform ORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012.
Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice angajate în învățământul preuniversitar. 

Durata programelor este de 2 ani/4 semestre, fiind creditate cu 120 credite ECTS.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei, taxa de studii este de 1500 lei/semestru.

Înscrierile se fac până în data de 02.10.2022

Acte necesare înscrierii:

PROGRAM CONVERSIE PROFESIONALĂ

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty