FacebookTwitterYoutubeInstagram

Organizarea si desfasurarea admiterii

Home » Admitere » Organizarea si desfasurarea admiterii

Admiterea studenților străini

 

BROȘURA ADMITERII 2021

 

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

 

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat
- 20% media aritmetica a anilor de studiu din liceu

 

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:


A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si foaie matricola (sau echivalente)
- certificat de nastere;
- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
- pentru candidatii studenti / absolventi de studii superioare: diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente, respectiv diploma de licenta sau absolvire a unei facultati sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea program de studiu;

B) alte documente
- pentru candidatii studenti: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student,
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Directia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- fisa de înscriere;
- dosar plic.

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 29.01.2021.

 

Repartizarea cifrei de şcolarizare la ciclul de studii universitare de licenţă – forma de învățământ cu frecvență, pentru anul universitar 2021 – 2022 pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE și ai Confederației Elvețiene

 

Repartizarea cifrei de şcolarizare la ciclul de studii universitare de licenţă – forma de învățământ fără frecvență - IFR, pentru anul universitar 2021 – 2022

 


 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:


Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

 

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:


A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalente),
- foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita,
- certificat de nastere;
- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
- pentru studentii masteranzi/ absolventii studiilor universitare de master care urmeaza o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).

B) alte documente
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- certificat de competenta lingvistica pentru o limba straina de larga circulatie internationala.
- dosar plic

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 29.01.2021 şi  23.04.2021.

 

Repartizarea cifrei de şcolarizare la ciclul de studii universitare de master, pentru anul universitar 2021 – 2022 pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE și ai Confederației Elvețiene


 

Numărul de locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni, an universitar 2021-2022

 


LOCURI FĂRĂ TAXĂ LA SPECIALIZĂRI ÎN LIMBA ENGLEZĂ ȘI FRANCEZĂ (licență și master)

Locuri bugetate la ciclul de licență: Agricultură (în engleză) și Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (în franceză).

Locuri bugetate la ciclul de master: Conditionnement, stockage et dégustation du vin (în franceză), Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region – Joint Degree) DAFM (În engleză), Bioeconomy (în engleză) și Agricultural business administration (în engleză).

 

VEZI OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty