FacebookTwitterYoutubeInstagram

Alegeri 2023-2024

Home » Alegeri 2023-2024
Referendum 2023
Director Departament și Consiliul Departamentului
CONSILIUL FACULTĂŢII ȘI SENATUL UNIVERSITĂȚII
Alegeri studenți
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
Rector
Decani

 

Calendar alegeri 2023-2024

 

ANEXĂ la CALENDARUL ALEGERILOR

 

 

 

Formularul de candidatură

 

 

Situații de conflicte de interese și incompatibilitate și modalități de soluționare conform art.170 din Legea învățământului superior nr. 199/2023.


Articolul 170
(1) În sensul prezentei legi reprezintă conflict de interese următoarele situaţii:
a) ocuparea concomitentă de funcţii de către persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, astfel încât fiecare să se afle faţă de celălalt într-o poziţie directă de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi instituţie de învăţământ superior;
b) participarea în calitate de membru în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs, în situaţia în care decizia afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;
c) participarea în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, a persoanelor care au calitatea de soţ /soţie, rudă sau afin până la gradul al III-lea inclusiv;
d) participarea unei persoane, care are calitatea de membru în comisii ale Ministerului Educaţiei, la analizarea unei situaţii care are legătură cu instituţia din care face parte ca membru al comunităţii universitare.
(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, cadrul didactic sau de cercetare este obligat să înceteze realizarea oricărei activităţi prevăzute la şi să îl informeze de îndată pe şeful alin. (1) lit. a)-c) ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a activităţilor specifice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct cadrul didactic sau de cercetare în cauză, se desemnează altă persoană, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.
(4) În cazul existenţei unui conflict de interese prevăzut la alin. (1) lit. d), persoana în cauză este obligată să se abţină în a lua parte la luarea deciziilor comisiei privind speţa vizată de conflictul de interese.
(5) În sensul prezentei legi, reprezintă incompatibilitate următoarele situaţii:
a) situaţia în care o persoană deţine sau exercită în cumul funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau director de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare sau microproducţie, director de filială/extensie universitară sau funcţia de preşedinte al senatului universitar şi o funcţie de conducere prevăzută la art. 131 alin. (2);
b) situaţia în care o persoană deţine sau exercită una dintre funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau director de filială/extensie universitară şi este numită sau aleasă în funcţia de ministru, secretar de stat, primar, viceprimar sau de preşedinte al consiliului judeţean;
c) situaţia în care un ordonator de credite din cadrul unei instituţii de învăţământ superior deţine sau exercită, în paralel, o altă funcţie în calitate de ordonator de credite al unei instituţii publice centrale sau locale;
d) situaţia în care o persoană deţine în cumul calitatea de membru în consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ superior de stat şi calitatea de asociat sau acţionar la o societate comercială înfiinţată de instituţia de învăţământ superior de stat în condiţiile art. 16 alin. (1).
(6) Persoanele aflate în situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (5) au la dispoziţie 15 zile pentru eliminarea situaţiei de incompatibilitate, inclusiv prin suspendarea din una dintre funcţii.

(În vigoare începând cu data de 4 septembrie 2023)

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty