FacebookTwitterYoutubeInstagram

Modalitati de contestare

Home » Legislatie » Buletin informativ » Modalitati de contestare

Modalitãþi de contestare a deciziei universitãþii în situaþia în care persoana se considerã vãtãmatã în privinþa dreptului de acces la informaþiile de interes public solicitate

Conform prevederilor art. 21 ºi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public, persoana lezatã în drepturile sale se poate adresa cu reclamaþie administrativã conducerii Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoºtinþã a refuzului explicit sau tacit al angajaþilor desemnaþi în cadrul instituþiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001.

Dacã solicitantul, dupã primirea rãspunsului la reclamaþia administrativã se simte în continuare lezat în drepturile sale prevãzute de lege, poate face plângere la secþia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul instituþiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty