TwitterYoutubeInstagram

Atributii

Home » CEAC » Atributii

Atribuții CEAC

a) coordoneazã aplicarea procedurilor ºi activitãþilor de evaluare ºi asigurare a calitãþii, aprobate de Senat, conform urmãtoarelor domenii ºi criterii:

a.1. Capacitatea instituþionalã: care rezultã din organizarea internã, din infrastructura disponibilã, definitã de urmãtoarele criterii:

a.2. Eficacitatea educaþionalã, care constã în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obþine rezultatele aºteptate ale învãþãrii, concretizatã prin: conþinutul programelor de studiu, rezultatele învãþãrii, angajabilitatea absolvenþilor ºi activitatea financiarã a organizaþiei;

a.3. Managementul calitãþii care se concretizeazã prin urmãtoarele criterii:


b) elaboreazã ºi publicã anual un raport de evaluare internã privind calitatea educaþiei în USAMVBT;

c) formuleazã propuneri de îmbunãtãþire a calitãþii educaþiei;

d) colaboreazã cu Departamentul pentru Managementul Calitãþii (DMC) în vederea implementãrii, planificãrii, organizãrii ºi þinerii sub control a sistemului de management al calitãþii, la nivelul fiecãrei subdiviziuni organizatorice a USAMVBT;

e) dezvoltã activitãþi de stabilire de repere calitative ºi cantitative (benchmarking) prin comparaþie cu alte universitãþi din þarã ºi strãinãtate prin comparaþie cu alte universitãþi pentru evaluarea ºi monitorizarea calitãþii;

f) gestioneazã procesul de evaluare a cadrelor didactice ºi aplicã reglementãrile privind colectarea datelor ºi interpretarea statisticã a acestora (chestionare, formulare statistice, fiºe de observaþie, scale de evaluare s.a.);

g) implementeazã acþiuni preventive privind frauda intelectualã prin organizarea de instruiri planificate pe referenþialele specifice;

h) în cazul unei fraude intelectuale dovedite va gestiona procesul de reluare a evaluãrii cadrelor didactice în cauzã, în conformitate cu regulamentele în vigoare;

i) arhiveazã documentele rezultate în urma procesului de evaluare a cadrelor didactice ºi le pune la dispoziþia persoanelor îndreptãþite conform reglementãrilor în vigoare;

j) coopereazã cu DMC la elaborarea planului strategic ºi a planului operaþional anual privind asigurarea calitãþii ºi la întocmirea rapoartelor de evaluare periodicã a calitãþii educaþiei la nivel instituþional.

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty