TwitterYoutubeInstagram

Atributii

Home » DMC » Atributii

Atribuții CEAC

Pentru realizarea misiunii si obiectivelor asumate, DMC este investit cu urmãtoarele atribuþii:

a. elaboreazã, revizuieºte ºi actualizeazã Manualul Calitãþii, care documenteazã sistemul de management al calitãþii din USAMVBT, structura organizatoricã, responsabilitãþile, precum si structura documentelor utilizate pentru implementarea si menþinerea și îmbunãtãțirea continuã a sistemului de management al calitãþii;

b. elaboreazã ºi supune spre analiza Consiliului de Administratie proiecte privind procedurile, regulamentele, instrucþiunile ºi alte documente ale sistemului de management al calitãții implementat și certificat.

c. în colaborare cu Comisia pentru Evaluarea ºi Asigurarea Calitãþii (CEAC) implementeazã, planificã, organizeazã ºi identificã și aplicã mãsuri pentru îmbunãtãțirea continuã a sistemului de management al calitãþii, la nivelul fiecãrei subdiviziuni organizatorice a USAMVBT;

d. coordoneazã procesul de aplicare a reglementãrilor privind colectarea datelor (chestionare, formulare statistice, fiºe de observaþie, scale de evaluare s.a.); ºi de întocmire a formularelor sintetice privind situaþia îndeplinirii standardelor ºi indicatorilor de performantã la nivel instituþional;

e. coordoneazã întocmirea, gestionarea ºi actualizarea bazelor de date ale USAMVBT privind sistemul de management al calitãții;

f. in vederea fluidizãrii activitãții de elaborare a documentelor necesare autoevaluãrii periodice a programelor de studii, DMC menține documentația referitoare la aspectele de prezentare instituționalã și colaboreazã cu departamentele administrative în vederea actualizãrii periodice a acesteia. La solicitarea coordonatorilor programelor de studii este pusã la dispoziție întreaga baza de date actualizatã, aceștia fiind responsabili doar cu actualizarea datelor specifice programului de studiu coordonat;

g. coopereazã cu CEAC la elaborarea Planului operaþional anual privind asigurarea calitãþii cod: USAMVBT PG 001 FR 026- 001 ºi la întocmirea Rapoartelor de evaluare periodicã a calitãþii educaþiei la nivel instituþional;

h. cooperarea cu studenþii ºi organizaþiile studenþeºti din USAMVBT, pentru implicarea acestora în dezvoltarea culturii calitãþii în universitate;

i. transfer de cunoºtinþe ºi de bune practici în domeniul managementului calitãþii în USAMVBT prin organizarea de seminarii ºtiinþifice, workshop-uri, conferinþe naþionale ºi internaþionale ºi prin organizarea de vizite de studii ºi documentare la centre similare din þarã ºi strãinãtate;

j. diseminarea cunoºtinþelor în domeniul managementului calitãþii prin diverse publicaþii;

k. participare în cadrul unor programe de dezvoltare ºi îmbunãtãþire continuã a sistemului de management al calitãþii în învãþãmântul superior;

l. analiza, informarea ºi documentarea privind satisfacþia clienþilor interni ºi externi ai USAMVBT;

m. crearea si gestionarea paginii WEB a DMC;

n. participã la auditurile externe ale organismelor de acreditare, certificare sau evaluare instituționalã.

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty