FacebookTwitterYoutubeInstagram

Statiunea Didactica si Experimentala

Home » Extensie universitara » Statiunea Didactica si Experimentala

Staþiunea Didacticã ºi Experimentalã (SDE) este o unitate autofinanþatã, specializatã în producerea de sãmânþã din verigile superioare ºi de material biologic animal. În prezent, are o suprafaþã de 2507 ha teren agricol, din care: 2333 ha teren arabil, 78 ha pãºuni, 64 ha faneþe, 24 ha vii, 8 ha livezi.

Funcþiile ei constã În: asigurarea bazei tehnico-materiale pentru instruirea studenþilor, pentru desfãºurarea temelor de cercetare, a proiectelor de licenþã ºi diplomã ºi activitatea productivã.
 
 
              

 

 

 

 

 

Scurt istoric

In baza Legii nr.617/01.08.1945, s-a înfinþat la Timiºoara, în cadrul Institutului Politehnic, o Facultate de Agronomie care a fost înzestratã cu urmãtoarele bunuri: ferma statului Ceala Arad, ferma Primãriei Timiºoara, ferma Szala din Voiteni, jud. Timiº, ferma ºcoalã aparþinînd grupului etnic german din Romania, situatã în hotarul comunei Voiteni ºi via Junker Adam din Teremia Mare, jud. Timiº. Aceste proprietãþi au fost trecute în patrimoniul statulu, conform Legii nr.187/1945, pentru înfãptuirea reformei agricole.
Staþiunea Didacticã Experimentalã, subordonatã Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare ºi Apelor ºi Institutului Agronomic Timiºoara, a fost înfiinþatã la 1 ianuarie 1975, pe baza Hotãrîrii Consiliului de Miniºtrii al R.S.R. nr. 23 / 15.01.1975.
Conform acestei hotãrîri, s-a preluat de la IAS Becicherecul Mic, jud. Timiº, suprafaþa de 1.509 ha ,din care teren arabil 1.322 ha.
în perioada anilor 1972 - 1974 au fost construite grajdurile de la Ferma nr. 2 ºi tot în aceastã perioadã s-a construit ºi sediul administrativ al SDE.
Sub aceastã denumire ºi formã de organizare funcþioneazã pînã în anul 1991, datã la care, în baza H.G. nr. 194 / 22.03.1991, SDE s-a transformat în societate comercialã,sub denumirea de AGROTIM TIMIªOARA S.A.
La data de 06.04.1993, pe baza H.G. 123 / 06.04.1993, unitatea se desfinþeazã ca societate comercialã ºi îºi schimbã denumirea din nou în Staþiune Didacticã. De la acestã datã ea funcþioneazã ca subunitate cu activitate autofinanþatã, în structura USAMVBT.
în anul 1996, în baza H.G. nr.1225 / 20.11.1996, se aprobã transmiterea, cu titlu gratuit, a o parte din imobilele S.C. AGROINDUSTRIALA km.6 SA.Timiºoara, în valoare de 6.579.471 mii lei ºi a unei suprafaþe de 238,61 ha de teren arabil, cuprinsã în lista imobilelor.
în baza Legii nr.1 / 2000, Staþiuniea Didacticã ºi-a mãrit patrimoniul, prin obþinerea titlului de proprietate pe suprafaþa de 545 ha de teren agricol în com. Voiteg ºi a suprafeþei de 320 ha în com. Teremia Mare.
 

Structura Staþiunii Didactice Timiºoara

în Staþiunea Didacticã se lucreazã pe ferme ºi sectoare de deservire, dupã cum urmeazã:

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty