FacebookTwitterYoutubeInstagram

Licenta

Home » Admitere » Licenta

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

CONCURS DE ADMITERE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

LICENȚĂ

 

Facultatea

Domeniul

Program de studiu

Nr. locuri bugetate (fără taxă) B

Nr.locuri cu taxă T

INGINERIE ALIMENTARĂ

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (I.P.A.)

Ingineria produselor alimentare (I.P.A.)

29

15

Controlul şi expertiza produselor alimentare (C.E.P.A.)

30

15

Protecţia consumatorului şi a mediului (P.C.M.)

30

15

 

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

CALENDARUL ADMITERII 2019

 • 03.09.2019 - 19.09.2019 - Înscrieri
 • (Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
 • 19.09.2019 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
 • 20.09.2019 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxa

 

ACTE NECESARE:  ÎN ORIGINAL ŞI COPII XEROX ALE ACESTORA ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII”CONFORM CU ORIGINALUL” ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • foaie matricolă în original;
 • certificat de naştere;
 • acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc);
 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • pentru candidaţii studenţi: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student;
 • pentru absolvenţii de studii superioare: diplomă de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente, respectiv diploma de licenţă sau absolvire a unei facultăţi sau a unui colegiu, supliment la diplomă, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;
 • copie a cărţii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanţa reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar aflat în activitate (învăţământ preuniversitar şi superior) o adeverinţă cu viza Inspectoratului  Şcolar sau a unităţii de învăţământ, iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 •  pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timişoara ,cât şi pentru angajații acesteia, o adeverinţă eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fişă de înscriere;
 • dosar plic.

 

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de înmatriculare: 150 lei

Contact

Tel. 0256/277004

Email: secretariatftpa@usab-tm.ro

http://www.tpa.usab-tm.ro

 

Programul de Studii de licenţă:

Ingineria produselor alimentare (I.P.A.)

Titlul obţinut: inginer

Denumire calificare: Ingineria produselor alimentare

Cod calificare: L20503015010

Domeniu fundamental: Ştiinţe inginereşti

Nivel de studiu: Licență

Numărul total de credite: 240

Durată de studiu: 4 ani

Cadru legal:

Programul de licență are la origine prima specializare a facultății de Inginerie alimentară, redenumită în anul 2012 Ingineria Produselor Alimentare, ocazie cu care este reacreditată (Adresa ARACIS nr. 3985/08.06.2012). Programul de licență IPA este cuprins în lista domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare de licență apărută în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educațională a programului de licență IPA cuprinde locuri bugetate și cu taxă pentru Învățământul cu Frecvență.

Competențe profesionale:

 • identificarea, descrierea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei alimentului și siguranței alimentare;
 • conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor de industrie alimentară;
 • conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
 • proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte;
 • managementul producției, controlul calității produselor alimentare si realizarea proceselor de marketing;
 • managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor și deșeurilor alimentare și asigurarea protecției mediului.

Ocupații posibile conform COR:

Analist cumpărări/consultant furnizori - 243301; Auditor în domeniul siguranței alimentare - 325714; Consilier inginer industria alimentară - 214517; Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene - 242213; Expert inginer industria alimentară - 214518; Expert tehnic extrajudiciar - 214951; Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole - 214124; Inginer în industria alimentară - 214514; Inspector de specialitate inginer industria alimentară - 214519; Profesor în învățământul gimnazial - 233002; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Referent de specialitate inginer industria alimentară - 214520.

 

 Program de Studiu - Trunchi Comun

  An I

 An II

Program de Studiu - Ingineria Produselor Alimentare

 An III

 An IV

 

Programul de Studii de licenţă:

Controlul și expertiza produselor alimentare (C.E.P.A.)

Titlul obţinut: inginer

Denumire calificare: Controlul şi expertiza produselor alimentare

Cod calificare: L20503015030

Domeniu fundamental: Ştiinţe inginereşti

Nivel de studiu: Licenţă

Numărul total de credite: 240

Durată de studiu: 4 ani

Cadru legal:

Programul de licență Controlul și expertiza produselor alimentare, primul program de acest tip din România, are o tradiţie de peste 20 de ani în pregătirea inginerilor de industrie alimentară specializaţi în controlul şi asigurarea calităţii şi siguranţei produselor alimentare. Programul de licență CEPA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 5355/08.09.2015) și cuprins în lista domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare de licență apărută în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educațională a programului de licență CEPA cuprinde locuri bugetate și cu taxă pentru Învățământul cu Frecvență.

Competențe profesionale:

 • identificarea, descrierea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei alimentului și siguranței alimentare;
 • conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor de industrie alimentară;
 • conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
 • proiectarea, implementarea și monitorizarea sistemelor de management al calității și siguranței alimentare;
 • realizarea controlului și expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecției consumatorilor;
 • realizarea de activități de management și marketing pe lanțul agroalimentar.

Ocupații posibile conform COR:

Analist calitate - 214131; Auditor în domeniul calității - 214130; Auditor în domeniul siguranței alimentare - 325714; Consilier inginer industria alimentară - 214517; Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene - 242213; Expert inginer industria alimentară - 214518; Expert tehnic extrajudiciar - 214951; Inspector vamal - 335105; Inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare - 214534; Inginer în industria alimentară - 214514; Inspector de specialitate inginer industria alimentară - 214519.

 Program de Studiu - Trunchi Comun

  An I

 An II

Program de Studiu - Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

 An III

 An IV

 

Programul de Studii de licenţă:

PROTECȚIA CONSUMATORULUI ȘI MEDIULUI (P.C.M.)

Titlul obţinut: inginer

Denumire calificare: Protecția consumatorului şi mediului

Domeniu fundamental: Ştiinţe inginereşti

Nivel de studiu: Licență

Numărul total de credite: 240

Durată de studiu: 4 ani

Cadru legal:

Programul de licență Protecția Consumatorului și Mediului, este al doilea program de acest tip înființat în România, ca răspuns la solicitările venite de pe piața muncii respectiv noilor cerințe legislative în domeniu. Programul de licență PCM este autorizat (Adresa ARACIS nr. 3902/08.06.2012) și cuprins în lista domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare de licență apărută în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educațională a programului de licență PCM cuprinde locuri bugetate și cu taxă pentru Învățământul cu Frecvență.

Competențe profesionale:

 • aplicarea normelor ISO, de asigurare a calității totale, de protecție a consumatorului și a mediului;
 • elaborarea, implementarea și gestionarea de proiecte în domeniul protecției consumatorului și a mediului;
 • aprofundarea cunoștințelor de specialitate, dezvoltarea capacității de a identifica și localiza problemele de mediu;
 • stabilirea interacțiunii factorilor naturali și antropici și evaluare impactului generat de aceștia asupra mediului natural, antropic și a siguranței alimentare.

Ocupații posibile conform COR:

Expert inginer industria alimentară - 214518; Inginer producție - 215205; Inspector de specialitate inginer industria alimentară - 214519; Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene - 242213; Auditor de mediu - 325703; Analist de mediu - 263203; Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului - 213147; inspector protecția mediului – 325712.

 Program de Studiu - Trunchi Comun

  An I

 An II

Program de Studiu - Protecţia Consumatorului şi a Mediului

 An III

 An IV

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Telefon secretariatftpa@usab-tm.ro
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2019 USAMBVT . Web design by Royalty