FacebookTwitterYoutubeInstagram

MCI 35PFE

Home » Proiecte » MCI 35PFE

Titlul proiectului:

“Asigurarea excelenței în activitatea de CDI din cadrul USAMVBT”, nr. 35PFE/24.10.2018, 

Finanțat prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III, încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara.

 

Realizarile proiectul “Asigurarea excelenței în activitatea de CDI din cadrul USAMVBT”, nr. 35PFE/24.10.2018, finanțat prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III, încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara.

 

Valoarea contractului: 3.716.000,00 lei

 

Director proiect:              

Prof. Isidora Radulov

 

 

  Prezentarea sintetică a proiectului și a principalelor rezultate ale acestuia.

 

USAMVBT este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, de mare anvergură la nivel naţional şi european. Tradiţiile sale sunt legate de înfiinţarea Facultăţii de Agronomie în anul 1945, aceasta funcţionând pe lângă Institutul Politehnic din Timişoara.

 

Cercetarea ştiinţifică reprezintă una dintre cele mai mari provocări în cadrul strategiei globale a universităţii. Datorită complexităţii şi diversităţii domeniilor de cercetare abordate de către membrii comunităţii academice din universitate, direcţiile de cercetare ale USAMVBT cuprind atât cercetare fundamentală/de bază, cu un impact internaţional mare, cu multe publicații semnificative, cât şi cercetare aplicată, cu implicare practică extinsă în mediul de afaceri şi industrie local.

 

Planul de dezvoltare propus de USAMVBT are la baza performanțele demonstrate de universitate de a atrage și implementa proiecte de mare anvergură, cu asigurarea sustenabilității financiare în perioada post-implementare, astfel încât să asigure atât dezvoltarea infrastructurilor de cercetare nou create cât și recunoașterea competențelor acestora (acceptare ca partener EFSA, autorizare DSVSA, acreditare RENAR), fapt care a dus la o importantă vizibilitate a universității pe piața națională și internațională a cercetării.

 

În acest proiect USAMVBT și-a propus reorganizarea activității de cercetare prin dezvoltarea unei organizaţii de cercetare performante, capabile să devină operator euroregional și să asigure transferul tehnologic, răspunzând astfel cerințelor mediului socio-economic.

 

Proiectul și-a propus consolidarea infrastructurii de cercetare, îmbunatățirea calității serviciilor oferite (achiziția de soft-uri, standarde de lucru, servicii de mentenanța echipamente, validări de metode noi), având ca efect îmbunătățirea transferului de rezultate ale cercetării către mediul socio-economic (website, pagina facebook, rețea network, expoziții, workshop-uri, publicații în reviste de popularizare), îmbunătățirea diseminării rezultatelor și creșterea vizibilității pe plan european și internațional.

 

În cadrul proiectului, laboratoarele de cercetare au implementat sistemul de management al calității, în conformitate cu standardul ISO 17025:2005, în vederea asigurarii calității și a trasabilității rezultatelor primare ale cercetării. Implementarea proiectului a asigurat aderarea la bunele practici în domeniul managementului instituțional de cercetare, implementarea sistemului de control managerial intern, cu respectarea principiilor de bună practică agreate la nivel european (Codul European al Cercetătorilor, Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor).

 

Obiectivele și direcțiile de dezvoltare din cadrul acestui proiect au țintit atragerea și perfecționarea resursei umane implicate în activitatea de cercetare. În acest sens s-a asigurat cadrul logistic/administrativ pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice activității de cercetare, cu respectarea principiilor etice asumate la nivel instituțional, inclusiv pentru cercetători cu disabilități (îmbunătățirea accesului la informare științifică prin achiziții de cărți, abonamente BDI; -instruiri în domeniul științific și al managementului calități, cursuri de formare profesională privind transferul de cunoștințe, obținerea, protecția și valorificarea activelor profesionale, în domeniul tehnic; -încurajarea diseminării rezultatelor prin facilitarea publicării articolelor de mare valoare profesională; - îmbunătățirea competențelor profesionale prin efectuarea de mobilități).

 

În implementarea proiectului o atenție deosebită s-a acordat includerii în  activitatea specifică a tinerilor cercetători și implementarea activității de voluntariat, într-un cadru reglementat în cadrul universității, implicată în activitatea de cercetare.

 

Îmbunătățirea metodologiilor și a condițiilor de lucru a asigurat derularea cercetărilor într-un mediu adus la standarde europene, creșterea accesului tinerilor la infrastructură prin facilitățile create, constituindu-se astfel baze ale performanței și competitivității științifice în domeniul Bioeconomie, cu creșterea vizibilității institutului de cercetare nou înființat.

 

Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) este factorul care face diferența de performanță și vizibilitate între instituțiile de învățământ superior și cercetare, contribuția la cunoaștere, prin CDI, catalizând toate celelalte activități universitare. Importanța și impactul pe care l-a avut derularea acestui proiect pentru planificarea strategică și dezvoltarea USAMVBT s-a concretizat prin promovarea cercetării inovative, avansate, care să consolideze această instituție într-un pol de excelenţă regional axat pe generarea de cunoaştere şi transfer tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei științifice, a vizibilității și a calităţii serviciilor către mediul economic și social.

 

Derularea proiectului a contribuit, în mod concret, la:

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty